BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na budowę skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 1 lipca 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na budowę skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu. Umowę zawarto z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Czerniewskiego 2. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69, z późn. zm.).

 

Pisz: Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu

 

Numer ogłoszenia: 147349 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 111081 - 2014r.

 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu.

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu, a w szczególności: 1) dostawa elementów skateparku wraz z ich montażem; 2) dostawa elementów ścieżki zdrowia wraz z ich montażem; 3) dostawa małej architektury wraz z jej montażem; 4) wykonanie placu z nawierzchni betonowej pod urządzenia skateparku; 5) wykonanie ścieżek z kruszywa oraz kostki betonowej; 6) wykonanie trybun; 7) urządzenie zieleni. Wykonanie robót elektrycznych jest poza zakresem niniejszego postępowania.

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 37.41.00.00-5, 45.11.12.00-0, 45.11.20.00-5, 45.21.21.40-9, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.00-1, 45.23.32.22-1.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE    • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Osi Priorytetowej 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:    • Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o., ul. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1.481.624,57 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
    • Cena wybranej oferty: 1.920.739,30

 


    • Oferta z najniższą ceną: 1.920.739,30 / Oferta z najwyższą ceną: 2.201.841,99

 


    • Waluta: PLN. 

Data powstania: wtorek, 8 lip 2014 11:55
Data opublikowania: wtorek, 8 lip 2014 13:37
Data przejścia do archiwum: środa, 16 lip 2014 10:13
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1486 razy