BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1, 2 I 3 DO TREŚCI SIWZ

na wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla Gminy Pisz, Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu

Do Zamawiającego w dniach 17 i 18 lipca 2014 r. wpłynęły zapytania nr 1, 2 i 3 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla Gminy Pisz, Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 1:
Ad 1. Układy pomiarowe w grupie taryfowej B23 są dostosowane do zasady TPA.

 

ZAPYTANIE NR 2:
Ad 1. Część punktów poboru energii będzie poddana procedurze zmiany sprzedawcy po raz pierwszy, część – po raz kolejny. Obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony (okres wypowiedzenia – trzy miesiące), jak i na czas określony (różny okres wypowiedzenia – siedmiodniowy, czternastodniowy, miesięczny). Obowiązek wypowiedzenia umów należeć będzie do Wykonawcy (na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa).
Ad 2. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w cz. V ust. 2 SIWZ. Zamawiający informuje, iż jest to prognozowany termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia (część umów na dostawę energii obowiązuje do dnia 31 lipca 2014 r.)
Ad 3. Wzór umowy generalnej Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa uwzględniać będzie postanowienia SIWZ i oferty Wykonawcy.
Ad 4. Tak.
Ad 5. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację cz. XVII SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zapis w cz. XVII ust. 5 SIWZ dotyczy wyłącznie obowiązku poinformowania Zamawiającego o wprowadzeniu nowej taryfy na nowy rok kalendarzowy lub o każdorazowej zmianie cen i stawek opłat w dotychczasowej taryfie.
Ad 6. Tak.
Ad 7. Zamawiający przekaże powyższe dane wybranemu Wykonawcy (jednakże nie w formie pliku Excel) niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Ad 8. Tak.
Ad 9. Tak.

 

ZAPYTANIE NR 3:
Ad 1. Układy pomiarowe w grupie taryfowej B23 są dostosowane do zasady TPA.
Ad 2. Obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony (okres wypowiedzenia – trzy miesiące), jak i na czas określony (różny okres wypowiedzenia – siedmiodniowy, czternastodniowy, miesięczny). Obowiązek wypowiedzenia umów należeć będzie do Wykonawcy (na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa).
Ad 3. Dostawcami energii elektrycznej dla wskazanych w Załączniku nr 6 do SIWZ są: PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku, ul. Świętojańska 12, 15-082 Białystok – Biuro Obsługi Klienta Giżycko, ul. Przemysłowa 3, 11-500 Giżycko oraz CORRENTE Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Operatorem systemu dystrybucyjnego jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok.
Ad 4. Zamawiający przekaże powyższe dane wybranemu Wykonawcy niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Ad 5. Tak.
Ad 6. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację cz. XVII SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w cz. XVII ust. 13 SIWZ nie ma mowy o zachowaniu formy pisemnej oraz, iż zmiany, o których mowa w powyższym ustępie będą następować wraz z wejściem w życie odpowiednich zmian w przepisach prawa określających wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub podatku akcyzowego w zakresie przedmiotu zamówienia.
Ad 7. Tak.

 

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załączniki:
1) treść zapytania nr 1
2) treść zapytania nr 2
3) treść zapytania nr 3

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 21 lip 2014 13:22
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lip 2014 14:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 lip 2014 12:21
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1379 razy