BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 4, 5 I 6 DO TREŚCI SIWZ

na wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla Gminy Pisz, Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu

Do Zamawiającego w dniu 21 lipca 2014 r. wpłynęły zapytania nr 4, 5 i 6 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla Gminy Pisz, Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 4:
Ad 1. Aktualnie obowiązujące umowy są umowami zarówno kompleksowymi, jak i sprzedażowymi. Okres wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów jest różny – siedmiodniowy, czternastodniowy, miesięczny lub trzymiesięczny.
Ad 2. Nie.
Ad 3. Zamawiający przekaże posiadane przez Zamawiającego dane i dokumenty wybranemu Wykonawcy (jednakże nie w formie pliku Word lub Excel) niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Ad 4. Układy pomiarowe w grupie taryfowej B23 są dostosowane do zasady TPA.
Ad 5. Zamawiający informuje, iż termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy jest terminem prognozowanym (część umów na dostawę energii obowiązuje do dnia 31 lipca 2014 r.). Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin otwarcia ofert został ustalony na dzień 24 lipca 2014 r., a nie 21 lipca 2014 r., jak wskazuje w zapytaniu Wykonawca.
Ad 6. Tak, w przypadku punktów z zawartymi umowami sprzedażowymi. W przypadku punktów z zawartymi umowami kompleksowymi Zamawiający zawrze nowe umowy dystrybucyjne w trybie zamówienia z wolnej ręki.

 

ZAPYTANIE NR 5:
Ad 1. Tak.
Ad 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawienia faktur szacunkowych – faktury winny dotyczyć rzeczywiście pobranej ilości energii.
Ad 3. Układy pomiarowe w grupie taryfowej B23 są dostosowane do zasady TPA.
Ad 4. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc.

 

ZAPYTANIE NR 6:
Ad 1. Zamawiający przekaże powyższe dane wybranemu Wykonawcy (jednakże nie w formie pliku Excel) niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Ad 2. Tak.
Ad 3. Tak.
Ad 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę treści SIWZ.
Ad 5. Zamawiający informuje, iż termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy jest terminem prognozowanym (część umów na dostawę energii obowiązuje do dnia 31 lipca 2014 r.).
Ad 6. Zgodnie z SIWZ umowa będzie obowiązywać 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej (dla każdego z punktów poboru energii), tj. od skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji obowiązujących Odbiorców Końcowych oraz po podpisaniu przez Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.
Ad 7. Tak.
Ad 8. Okres wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów jest różny – siedmiodniowy, czternastodniowy, miesięczny lub trzymiesięczny.
Ad 9. Jedna umowa generalna z Zamawiającym oraz co najmniej trzy umowy z Odbiorcami Końcowymi (na poszczególne punkty poboru energii).
Ad 10. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę treści SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cz. XVI SIWZ dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz, iż zgodnie z cz. XVII ust. 2 SIWZ rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów, sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umów kompleksowych) bądź umów sprzedaży energii elektrycznej czynnej, po podpisaniu przez Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.
Ad 11. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę treści SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cz. XVI SIWZ dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Ad 12. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę treści SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cz. XVI SIWZ dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz, iż zgodnie z cz. XVII ust. 13 SIWZ zmiany cen i opłat w taryfach mogą nastąpić w przypadku zmiany taryfy Wykonawcy zatwierdzonej przez właściwy organ oraz w przypadku zmiany przepisów prawa określających wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub podatku akcyzowego w zakresie przedmiotu zamówienia.
Ad 13. Zamawiający nie wyraża zgody na porozumiewanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Ad 14. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

 

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załączniki:
1) treść zapytania nr 4
2) treść zapytania nr 5
3) treść zapytania nr 6

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 22 lip 2014 13:40
Data opublikowania: wtorek, 22 lip 2014 13:59
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 lip 2014 12:21
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1582 razy