BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 29 października 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania. Umowę zawarto z Grażyną Jadwigą Dworakowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga z siedzibą w Radysach 13.

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1481).

 

Pisz: Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania
Numer ogłoszenia: 365086 - 2014; data zamieszczenia: 04.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 336850 - 2014r.

 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania.

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wyłapywania w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pisz oraz przewożenia ich do schroniska, a w koniecznych przypadkach do zakładu weterynaryjnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753), a także utrzymania posiadanych przez Zamawiającego około 165 szt. psów (stan na koniec września 2014 r., który może ulec niewielkiej zmianie). 2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) wyłapywania z terenu gminy Pisz bezdomnych zwierząt; 2) utrzymania zwierząt poprzez wykonywanie następujących czynności: a) zapewnienie codziennego wyżywienia, b) zapewnienie odpowiednich warunków pobytowych (utrzymanie kojców w należytej czystości, w razie konieczności przeprowadzenie dezynfekcji i deratyzacji klatek, boksów i wybiegów dla zwierząt, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące), c) zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej: kontrola stanu zdrowia, profilaktyka, leczenie, zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz inne konieczne zabiegi weterynaryjne (na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)), d) prowadzenie obserwacji nowo przyjętych zwierząt w okresie kwarantanny; 3) znakowania zwierząt przyjmowanych do schroniska; 4) obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek - o wykonaniu konieczności zabiegu decyduje lekarz weterynarii, prowadzący opiekę weterynaryjną w schronisku; 5) usypiania ślepych miotów; 6) prowadzenia działań mających na celu przekazywanie zwierząt nowym opiekunom lub lokowanie tych zwierząt u opiekunów chętnych do ich przyjęcia, za pisemnym potwierdzeniem osoby przyjmującej; 7) prowadzenia ewidencji przyjmowania i wydawania zwierząt; 8) przeprowadzania przynajmniej raz na kwartał akcji wyłapywania bezdomnych oraz pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz; 9) transportu wyłapanych zwierząt zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie zwierząt; 10) wyłapywania zwierząt nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 4 godzin od zgłoszenia.

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.50.00.00-5, 85.20.00.00-1.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE    • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2014.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:    • Grażyna Jadwiga Dworakowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga, Radysy 13, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 197.463,41 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
    • Cena wybranej oferty: 250.800,00

 


    • Oferta z najniższą ceną: 250.800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 250.800,00

 


    • Waluta: PLN.

 

Data powstania: wtorek, 4 lis 2014 14:08
Data opublikowania: wtorek, 4 lis 2014 17:51
Data przejścia do archiwum: środa, 12 lis 2014 10:43
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1515 razy