BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 30 października 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz. Umowę zawarto z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym ELEKTROMET Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej, przy ul. Dolnej 2F.

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1481).

 

Pisz: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz

 


Numer ogłoszenia: 233127 - 2014; data zamieszczenia: 06.11.2014

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 216351 - 2014r.

 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz.

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz polegających na utrzymaniu w sprawności technicznej 3079 punktów oświetlenia ulicznego wraz z elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia. 2. Konserwacja obejmuje około 37,9 km linii kablowej oświetlenia niskiego napięcia, około 41,7 km napowietrznej linii oświetleniowej, 60 szafek oświetleniowych oraz 2 słupki zaopatrzeniowe (poboru energii), w tym: 1) na terenie miasta - 2067 opraw oświetleniowych, 2) na terenie gminy - 1012 opraw oświetleniowych.

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE    • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:    • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELEKTROMET Iwona i Robert Barma, ul. Dolna 2F, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128.626,32 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
    • Cena wybranej oferty: 152.280,00

 


    • Oferta z najniższą ceną: 152.280,00 / Oferta z najwyższą ceną: 152.280,00

 


    • Waluta: PLN. 

Data powstania: czwartek, 6 lis 2014 12:45
Data opublikowania: czwartek, 6 lis 2014 14:13
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 lis 2014 09:18
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1511 razy