BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2014/2015 – zadanie nr 1 (teren miasta Pisz)

Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2014/2015 – zadanie nr 1 (teren miasta Pisz)”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 360.000,00 zł brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jako jedyna złożona oferta według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Olsztyńska 3
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 98 %:
Oferta nr 1 (360 000,00 : 360 000,00)x98x4 = 392,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: termin usunięcia materiałów uszorstniających – 2 %:
Oferta nr 1 (30 : 30)x2x4 = 8,00 pkt
Razem
400,00 pkt

Data powstania: czwartek, 27 lis 2014 11:07
Data opublikowania: czwartek, 27 lis 2014 13:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 gru 2014 10:00
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1387 razy