BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2014/2015

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 28 listopada 2014 r. zostały zawarte umowy w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2014/2015. Umowę na zadanie nr 1 zawarto z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, umowę na zadanie nr 2 zawarto z konsorcjum firm: Olszewski Janusz Robert Usługi Transportowe z siedzibą w Piszu, przy ul. Warszawskiej 49 i Olszewski Wojciech PPHU OLECH POL z siedzibą w Łupkach 108d.

Wykonawcy zostali wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1481).

 

Pisz: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2014/2015

 


Numer ogłoszenia: 250631 - 2014; data zamieszczenia: 03.12.2014

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 378598 - 2014r.

 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2014/2015.

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2014/2015. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania. 3. Zadanie nr 1: Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 1 jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta Pisz. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiąże się m. in. do: 1) odśnieżania i zwalczania śliskości ulic i dróg w kolejności pierwszej zimowego utrzymania na terenie miasta Pisz o długości 23,894 km; 2) odśnieżania i zwalczania śliskości ulic i dróg w kolejności drugiej zimowego utrzymania na terenie miasta Pisz o długości 17,941 km; 3) odśnieżania i zwalczania śliskości chodników na terenie miasta Pisz o powierzchni 81.935 m2; 4) odśnieżania i zwalczania śliskości parkingów na terenie miasta Pisz o powierzchni 21.120 m2; 5) odśnieżania i zwalczania śliskości na terenach utwardzonych wewnątrz wiat autobusowych na terenie miasta Pisz o powierzchni 57 m2; 6) odśnieżania i zwalczania śliskości zatok autobusowych oraz dojść do tych zatok na terenie miasta Pisz o powierzchni 3.040 m2; 7) wywozu śniegu z terenów o powierzchni 27.570,25 m2; 8) usunięcia pozostałych na drogach i chodnikach materiałów uszorstniających po akcji zimowej; 9) zakupu i magazynowania mieszanki piasku z solą w ilości 100 t na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu i dowozu mieszanki piasku i soli we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie miasta Pisz. 4. Zadanie nr 2: Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2 jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiąże się m. in. do: 1) odśnieżania i zwalczania śliskości dróg na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz, o długości 118,571 km; 2) odśnieżania i zwalczania śliskości na terenach stanowiących dojścia do wiat i przystanków autobusowych oraz na terenach wewnątrz wiat i przystanków autobusowych na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz, o powierzchni 2.475 m2; 3) odśnieżania i zwalczania śliskości zatok autobusowych oraz dojść do tych zatok na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz, o powierzchni 8.049,50 m2; 4) zakupu, przygotowania i magazynowania mieszanki piasku z solą i innych materiałów uszorstniających; 5) usunięcia pozostałych na drogach, chodnikach, parkingu w obrębie Wiartel (droga poł. na dz. o nr geod. 26/17 + chodniki + parking + zatoka autobusowa) i w obrębie Jagodne (ul. Tęczowa i chodniki), na terenach utwardzonych przy wiatach, przystankach, zatokach oraz dojściach do zatok autobusowych materiałów uszorstniających po akcji zimowej.

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.61.20.00-0, 90.63.00.00-2.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 1   

 

Nazwa: Zadanie nr 1 - teren miasta Pisz

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2014.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:  • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 3, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 318.993,46 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 360.000,00

 


  • Oferta z najniższą ceną: 360.000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 360.000,00

 


  • Waluta: PLN.Część NR: 2   

 

Nazwa: Zadanie nr 2 - teren gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2014.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:  • Janusz Robert Olszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Olszewski Janusz Robert Usługi Transportowe, ul. Warszawska 49, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

 

  • Wojciech Olszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Olszewski Wojciech PPHU OLECH POL, Łupki 108d, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 279.258,76 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 300.780,00

 


  • Oferta z najniższą ceną: 300.780,00 / Oferta z najwyższą ceną: 300.780,00

 


  • Waluta: PLN. 

Data powstania: środa, 3 gru 2014 13:28
Data opublikowania: środa, 3 gru 2014 16:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 gru 2014 08:49
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1588 razy