BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na udzielenie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2014 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Udzielenie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2014 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

Wybrano ofertę złożoną przez Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Piszu, przy ul. Gizewiusza 2a, za łączną cenę 681.626,30 zł za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy
ul. Gizewiusza 2a
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 98 %:
Oferta nr 1 (681 626,30 : 681 626,30)x98x4 = 392,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: częstotliwość przekazywania Wykonawcy przez Zamawiającego sprawozdań Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28S w trakcie trwania zamówienia – 2 %:
Oferta nr 1: przekazywanie Wykonawcy przez Zamawiającego sprawozdań Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28S raz na kwartał – 25 pkt x 2 % = 0,5 pkt x 4 = 2,00 pkt
Razem
394,00 pkt

Data powstania: środa, 17 gru 2014 15:42
Data opublikowania: środa, 17 gru 2014 19:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 gru 2014 08:48
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1477 razy