BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 22 grudnia 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych. Umowę zawarto z ADMINISTRATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Wąglickiej 1.

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1481).

 

Pisz: Świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych

 

Numer ogłoszenia: 265399 - 2014; data zamieszczenia: 30.12.2014

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 400362 - 2014r.

 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych.

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych położonych: w Piszu przy ul. Warszawskiej na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 491, 492, 493 i 495/1 o łącznej powierzchni 7,08 ha oraz we wsi Turośl na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 110 o powierzchni 0,90 ha. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) prowadzenia spraw związanych z usługami pogrzebowymi, w tym: a) wyznaczania pól kwater grzebalnych i alejek zgodnie z planem zagospodarowania cmentarzy, b) pobierania opłat za miejsca pochówku na cmentarzach, c) nadzoru nad przygotowaniem grobu oraz nad ekshumacją zwłok, d) prowadzenia ewidencji grobów cmentarza w Turośli oraz prowadzenia ewidencji grobów cmentarza w Piszu przy ul. Warszawskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie prowadzenia ewidencji grobów w programie Administrator Cmentarzy 1,0 firmy Art. Look Gallery s.c., e) prowadzenia księgi pochówków, 2) utrzymania porządku i czystości na terenie cmentarzy i w ich bezpośrednim sąsiedztwie zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) oraz z uchwałą Nr XXXIII/428/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta i Gminy Pisz (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 2140), a w szczególności: a) koszenia trawy z jej wygrabieniem na całym terenie cmentarzy, b) oczyszczania terenów cmentarzy z chwastów i zarośli, c) usuwania odrostów przy drzewach, d) powierzchniowego oczyszczania terenu z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, e) wiosennego i jesiennego usuwania liści, f) wykonywania cięć odmładzających krzewów (skupin) oraz usuwania suchych krzewów, g) zamiatania alejek oraz chodnika przyległego do terenu cmentarza, h) odśnieżania i posypywania piaskiem (bez użycia soli) alejek na cmentarzach oraz chodnika położonego w sąsiedztwie cmentarza. 3) naprawy i bieżącej konserwacji ogrodzenia cmentarzy; 4) uiszczania opłat za pobraną wodę; 5) prowadzenia spraw związanych z wycinką i prześwietlaniem drzew; 6) utrzymania pompy wodnej na cmentarzu w Turośli (montaż, bieżące naprawy i demontaż na okres zimy); 7) wywozu śmieci z w/w cmentarzy w tym: a) ustawienia kontenerów KP 7: na terenie cmentarza w miejscowości Turośl - 1 szt., oraz na terenie cmentarza w Piszu przy ul. Warszawskiej - 3 szt. Wykonawca zapewni 4 szt. kontenerów KP-7; b) ustawienia kontenerów POK 11 na terenie cmentarza w Piszu przy ul. Warszawskiej w ilości 4 szt. Zamawiający zapewni 4 szt. kontenerów POK-11; c) opróżniania kontenerów - niedopuszczania do przepełnienia się kontenerów, a tym samym zalegania nieczystości wokół kontenerów KP 7 i POK 11. 8) utrzymania gablot i tabliczek oznakowania sektorów, wraz z wymianą i uzupełnianiem w miarę potrzeby; 9) ustawienia toalety przenośnej typu TOI TOI na terenie cmentarza komunalnego w Piszu przy ul. Warszawskiej oraz jej regularnego opróżniania. Wykonawca zapewni toaletę przenośną typu TOI TOI. Wykonawca zobowiązany będzie w imieniu Zamawiającego do pobierania opłat za ustawianie reklam wokół cmentarzy zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat za usługi świadczone na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz. Wykonawca zobowiązany będzie w imieniu Zamawiającego do pobierania opłat za korzystanie z miejsca pochówku na cmentarzach na podstawie stawek określonych Zarządzeniem Nr 54/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie z miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz.

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.11.11-5.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE    • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2014.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:    • ADMINISTRATOR Sp. z o.o., ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 451.297,74 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
    • Cena wybranej oferty: 516.542,40

 


    • Oferta z najniższą ceną: 516.542,40 / Oferta z najwyższą ceną: 516.542,40

 


    • Waluta: PLN. 

Data powstania: wtorek, 30 gru 2014 14:09
Data opublikowania: wtorek, 30 gru 2014 16:22
Data przejścia do archiwum: środa, 7 sty 2015 07:53
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1928 razy