BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 1/15 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (2 stycznia 2015 r. – 29 stycznia 2015 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 1)      9 stycznia br. odbył się Konwent Sołtysów.

2)      12 stycznia br. ogłoszono nabór na Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu. Wpłynęło 10 ofert.

3)      16 stycznia br. przeprowadzono wybory sołtysa w Sołectwie Kocioł Duży. Wybrano Pana Waldemara Giereja.

4)      31 grudnia 2014 r. zostały zawarte umowy w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz”:

a)      na zadanie nr 1 (utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy o powierzchni ogólnej 10 500 m2, utrzymanie parków miejskich o powierzchni ogólnej 47 957 m2, utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy oraz terenów nad rzeką Pisą o powierzchni ogólnej 32 724 m2 oraz bieżące utrzymanie lasów komunalnych o powierzchni ogólnej 500 000 m2) zawarto umowę z Firmą Handlowo – Usługową ”IWA” Paweł Brandt z siedzibą w Piszu, przy ul. Rybackiej 22/5, za łączną cenę 125.712,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy - od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

b)      na zadanie nr 2 (utrzymanie terenów osiedlowych o powierzchni ogólnej 115 837 m2) zawarto umowę z Firmą Handlowo – Usługową ”IWA” Paweł Brandt z siedzibą w Piszu, przy ul. Rybackiej 22/5, za łączną cenę 233.280,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy – od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

c)      na zadanie nr 3 (utrzymanie zieleńców, chodników przy ulicach oraz ulic w Piszu o powierzchni ogólnej 212 600 m2) zawarto umowę z Firmą Handlowo – Usługową ”IWA” Paweł Brandt z siedzibą w Piszu, przy
ul. Rybackiej 22/5, za łączną cenę 133.488,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy – od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

d)     na zadanie nr 4 (utrzymanie cmentarzy gminnych o powierzchni ogólnej 57 241 m2) zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 49.900,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy – od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

 WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

      Inwestycje w trakcie realizacji:

 Budowa skateparku w Piszu.

  1. Budowa ulicy Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu.
  2. Faza wykonawcza zadań przewidzianych do realizacji projektu pn.: „Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – aglomeracja Pisz” została zakończona. Trwa rozliczanie rzeczowe i finansowe projektu zmierzające do wykazania osiągnięcia założonych wskaźników.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI

 

       I.            Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

 

1)      w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),

2)      pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz.

3)      części wsi Karwik

oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu

 

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1)      części wsi Jeglin,

2)      południowo – wschodniej części miasta Pisz,

3)      dla terenów położonych w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),

4)      północno – wschodniej części gminy Pisz.

5)      części wsi Karwik,

 

    II.             

 

1)        Wydano 2 decyzje dotyczące zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

2)        Wydano 5 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.

3)        Wydano 4 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz w prawo własności.

4)        Zakończono 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz z wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.

5)        Zawarto 16 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

6)        Ogłoszono 4 wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

  1. Rozpoczęto realizację zadań finansowanych z funduszu sołeckiego na 2015 rok. Zakupiono artykuły do paczek choinkowych dla dzieci z sołectw: Kociołek Szlachecki, Babrosty, Pietrzyki i Turowo Duże. W br. z funduszu sołeckiego korzystać będzie 20 sołectw naszej gminy.
  2. W okresie od 2 stycznia br. do 28 stycznia br. złożono 15 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Ogółem z Karty Dużej Rodziny korzysta 226 rodzin tj. 1164 osoby.
  3. W dniu 13 stycznia br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Piszu odbyło się Piskie Spotkanie Noworoczne z udziałem Biskupa Jerzego Mazura. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele samorządów, duchowieństwa, przedsiębiorcy, sołtysi, służby mundurowe, przedstawiciele organizacji pozarządowych i społecznych. Program artystyczny przygotowany był przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu, a koncert kolęd i świątecznych piosenek z różnych stron świata zaprezentował Chór Vox Matris pod batutą Marine Mkrtczjan.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Zawarto 3 małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

PION OCHRONY

  1. Zakończono rejestrację osób rocznika 1996 z terenu gminy Pisz na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.
  2. Przystąpiono do czynności w zakresie przygotowania do kwalifikacji wojskowej osób rocznika 1996 z terenu gminy Pisz.
  3. Wszczęto osiem postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń na rzecz obrony.

 

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

     W powyższym okresie do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 879 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 60 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 59 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Przeprowadzono 707 rodzinnych wywiadów środowiskowych. Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 132 357,72 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, kwotę 492 276,03 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 119 560,00 zł na fundusz alimentacyjny. Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie dzieci w szkołach. Od 2 stycznia br. dożywianiem objęto 682 dzieci.

Pozyskano żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w ilości 10 950 kg o wartości 27 787,50 zł , która jest wydawana podopiecznym Ośrodka.

Data powstania: piątek, 6 lut 2015 07:58
Data opublikowania: środa, 11 lut 2015 15:04
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2204 razy