BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 7/15 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (11 czerwca 2015 r. – 26 czerwca 2015 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 

  1. 9 czerwca 2015 r. ogłoszono konkursy na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Piszu oraz na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżach.
  2. 15 czerwca 2015 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz". Umowę zawarto z TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, za łączną cenę 1.478.232,12 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 30 czerwca 2016 r.
  3. Trwają przygotowania do Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
  4. Przeprowadzono postępowanie na świadczenie usług łącza internetowego, transmisji danych oraz świadczenie usług telefonicznych stacjonarnych dla Urzędu Miejskiego w Piszu. Najtańszą ofertę przedstawiła firma TOYA Sp. z o.o., ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź, za łączną cenę 97.143,24 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia 01 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

 

Inwestycja w trakcie realizacji

Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu

 

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI

I. Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

 

1)  w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),

2)  pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz,

3)  części wsi Karwik

4)  południowo – wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz

5)  dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz

oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu.

 

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1)  części wsi Jeglin,

2)  południowo – wschodniej części miasta Pisz,

3)  dla terenów położonych w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),

4)  północno – wschodniej części gminy Pisz,

5)  dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz

6)  części wsi Karwik.

II.

1)   Wydano 1 zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego dla budynku położonego na terenie gminy Pisz.

2)   Zawarto 7 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

3)   Zawarto 2 umowy użyczenia nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

4)   Ogłoszono 4 wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

5)   Zgłoszono do sprzedaży 2 nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego, na rzecz współużytkowników wieczystych, położone na terenie miasta Pisz.

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 

1)      Wydano 2 decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego.

2)      Przygotowano zlecenia na profilowanie dróg gminnych w obrębie wsi: Piskorzewo, Pogobie Średnie, Jeże, Jagodne, Babrosty, Kocioł, Kocioł Duży za łączną kwotę 26 050,17 zł brutto.

3)      Wykonano prace porządkowe na nieczynnych cmentarzach w miejscowościach: Babrosty, Pogobie Średnie, Maldanin, Imionek oraz przy ul. Parkowej w Piszu.

4)      Wymieniono i dowieziono piasek do piaskownic zlokalizowanych w miejscowościach:

Babrosty, Karwik, Rostki, Hejdyk, Szeroki Bór Piski, Uściany Stare i Wiartel.

5)      Wykonano remont pomostu w Wiartlu Małym polegający na wymianie uszkodzonych desek.

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

 

1)   Zorganizowano Uroczystą Sesję Rady Miejskiej w Piszu i Rady Powiatu Pisz z okazji 370 lat praw miejskich Pisza oraz 15 lat współpracy Powiatu Piskiego z Powiatem Schleswig - Flensburg.

2)   W dniach 25-27 czerwca br.  goszczono delegację z Powiatu Schleswig - Flensburg.

3)   Na bieżąco przyjmowane są wnioski oraz wydawane Karty Dużej Rodziny. Obecnie Kartę Dużej Rodziny posiada 306 rodzin (1588 osób).

4)   Wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

     (od dnia 08.06.2015 r. do dnia 25.06.2015 r.)

a)      Wniosek o wpis do CEIDG                                                                         – 6

b)      Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG                                                                        – 27

c)      Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej          – 19

d)     Wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej         – 12

e)      Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG                                                    – 11

                                                                                                          _________________

                                                                                              Razem:           75

5)   Wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

a)      do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo                                                  – 3

b)      powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)                 – 4

c)      powyżej 18 % zawartości alkoholu                                                              – 4

                                                                                                          __________________

                                                                                              Razem:           11

6)   Wydane decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu likwidacji punktów sprzedaży oraz z powodu niedokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń:

a)      do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo                                                  – 2

b)      powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)                 – 1

c)      zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 3

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Udzielono 5 ślubów cywilnych.

 

PION OCHRONY

 

  1. Wszczęto cztery postępowania administracyjne w zakresie świadczeń na rzecz obrony.
  2. Wydano sześć decyzji administracyjnych dotyczących nałożenia obowiązku wykonywania świadczeń na rzecz obrony.
  3. Dokonano aktualizacji planu Obrony Cywilnej Gminy Pisz.
  4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w dniu 18.06.2015 r. w Olsztynie uczestniczył w seminarium na temat: „Wypracowanie wspólnych instrumentów współpracy służb oraz administracji zespolonej i niezespolonej oraz samorządowej w przypadku wystąpienia Aktów Terroru Kryminalnego”.

 

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

            

       W powyższym okresie do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 337 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 20 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Łącznie wydanych zostało 335 decyzji przyznających pomoc społeczną i świadczenia rodzinne. Przeprowadzono 271 rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano kwotę 267.696,05 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, kwotę 495.797,20 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz kwotę 119.440 zł na fundusz alimentacyjny. Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie dzieci w szkołach. Z dożywiania w szkole korzysta 926 dzieci.

Na mocy porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu, Ośrodek uczestniczy w realizacji dwóch programów aktywizujących: Program Aktywizacja i Integracja oraz Program „(RE)Start-Aktywny 50-latek”. Do udziału w nich skierowano łącznie 30 podopiecznych Ośrodka. W okresie sprawozdawczym w ramach Programu (RE)Start 10 osób zostało skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych.

W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu „Droga życia” obecnie prowadzone są działania informacyjne wśród podopiecznych i prowadzona jest rekrutacja uczestników. Projekt skierowany jest do osób przewlekle psychicznie chorych lub niepełnosprawnych umysłowo oraz do członków ich rodzin. Zaplanowane działania mają na celu kształtowanie prawidłowych relacji międzyosobowych w rodzinie oraz promowanie form pracy związanych z akceptacją schorzenia.

W ramach prowadzenia procedury „Niebieska Karta” odbyły się 3 spotkania grup roboczych, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji. Rozpatrzono 32 sprawy dotyczące przemocy.

Data powstania: czwartek, 2 lip 2015 09:28
Data opublikowania: czwartek, 2 lip 2015 17:19
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2167 razy