BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 3/15 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (03 marca 2015 r. – 26 marca 2015 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 1. 11 marca 2015 r. rozpoczęły się zebrania wiejskie zwołane celem wyboru sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Gminy Pisz.

2. 4 marca 2015 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Ecoergia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, za łączną cenę 19.530,38 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

3. 6 marca 2015 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło:

1)      na zadanie nr 1 (wycena lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie) – 4 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Tadeusza Kmiecia prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie, za łączną cenę 8.819,10 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2015 r.

2)      na zadanie nr 2 (wycena nieruchomości zabudowanych) – 5 ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowe Produkcyjne i Handlowe "TORMASZ" Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 3.827,76 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2015 r.

3)      na zadanie nr 3 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych) – 4 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Tadeusza Kmiecia prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie, za łączną cenę 8.580,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2015 r.

4)      na zadanie nr 4 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste) – 5 ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Ewę Gutowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GISO- Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 12.900,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2015 r.

5)      na zadanie nr 5 (wycena nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości) – 2 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno -Kartograficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 12.915,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2015 r.

6)      na zadanie nr 6 (wycena nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej) – 2 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 25.830,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2015 r.

7)      na zadanie nr 7 (wycena nieruchomości gruntowych do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego) – 5 ofert. Wybrano ofertę złożoną przez RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 9.840,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2015 r.

8)      na zadanie nr 8 (wycena nieruchomości gruntowych do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego w przypadku przyjęcia wartości nieruchomości określonej dla celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości) – 4 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Ewę Gutowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GISO - Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 3.950,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2015 r.

9)      na zadanie nr 9 (inwentaryzacja lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi) – 3 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 2.460,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2015 r.

10)  na zadanie nr 10 (wycena nieruchomości w celu oszacowania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) – 2 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 4.920,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2015 r.

11)  na zadanie nr 11 (wycena ograniczonych praw rzeczowych – służebności przejazdu, przechodu i przesyłu) – 3 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 14.760,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2015 r.

4. 13 marca 2015 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 1”. Umowę zawarto z Januszem Robertem Olszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Olszewski Janusz Robert Usługi Transportowe z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 29.243,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2015 r.

5. 13 marca 2015 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 2”. Umowę zawarto z Henrykiem Leszczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 194.463,00zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2015 r.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

 

Trwają wstępne prace związane z przygotowywaniem do realizacji projektów ujętych w Strategii Obszaru Funkcjonalnego Wielkich Jezior Mazurskich.

              Inwestycje w trakcie realizacji

1.  Budowa skateparku w Piszu.

2. Budowa ul. Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu.

 WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

 1)      w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),

2)      pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz,

3)      części wsi Karwik,

4)      południowo – wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz

oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu,

 Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1)      części wsi Jeglin,

2)      południowo – wschodniej części miasta Pisz,

3)      dla terenów położonych w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),

4)      północno – wschodniej części gminy Pisz,

5)      części wsi Karwik.

 1. Wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.

2. Wydano 2 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz w prawo własności.

3. Zawarto 18 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz i 2 umowy użyczenia nieruchomości.

4. Ogłoszono 35 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

5. Sprzedano 1 lokal mieszkalny w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

6. Sprzedano 2 nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Pisz.

7. Sprzedano 1/12 udziału w lokalu mieszkalnym w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela lokalu.

8. Oddano w użytkowanie wieczyste niezabudowaną nieruchomość położoną na terenie miasta Pisz.

 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

 1. Od 01 marca 2015 r. wprowadzone zostały nowe rozwiązania prawne w zakresie wydawania nowych dowodów osobistych.

2. W okresie od 04 marca br. do 26 marca br. zostały złożone 22 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny- karty odebrało 18 rodzin. W sumie w powyższym okresie wydane zostały 92 karty. Ogółem o Kartę Dużej Rodziny złożyło wniosek 291 rodzin tj. 1508 osób.

3. Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na 2015 rok.

4. 14 marca 2015 r. przeprowadzono III Akcję Sprzątania Pisy.

5. 19 marca 2015 r. zorganizowano w Piskim Domu Kultury spotkanie Burmistrza Pisza z mieszkańcami gminy Pisz pt. „Porozmawiajmy o Piszu”.

6. Realizowane są zadania finansowane z funduszu sołeckiego na 2015 r. W br. z funduszu sołeckiego korzystać będzie 20 sołectw naszej gminy.

7. 25 marca 2015 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej dotyczące utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Gminie Pisz.

8. 26 marca 2015 r. uczestniczono w konferencji pt. „Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych” w Olsztynie.

 URZĄD STANU CYWILNEGO

 Zawarto 3 małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

 PION OCHRONY

 W dniach 27.02.-13.03.2015 r. przeprowadzono kwalifikację wojskową rocznika 1996 z terenu Gminy Pisz.

  1. Sporządzono i zatwierdzono trzyletni „Program Szkolenia Obronnego” na lata 2015-2017.
  2. Przystąpiono do opracowania planu działania Samodzielnego Plutonu Ratownictwa Ogólnego.
  3. Wydano dwadzieścia trzy decyzje administracyjne w zakresie świadczeń na rzecz obrony.

 MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

      W powyższym okresie do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 505 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 56 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydano 110 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przeprowadzono 415 rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 481 224,66 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, kwotę 540 854,10 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 128 460,00 zł na fundusz alimentacyjny.

Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie dzieci w szkołach. Od 2 stycznia br. dożywianiem objęto 899 dzieci.

W dniach 12 i 13 marca br. Ośrodek był współorganizatorem Wielkanocnej Zbiórki Żywności „Tak Pomagam”. Zebrano 1152 kg żywności, która w postaci paczek trafi do najbardziej potrzebujących mieszkańców .

Ośrodek systematycznie świadczy usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. W Ośrodku przyjmuje psycholog, który udziela porad podopiecznym i pracownikom socjalnym.

W każdy piątek dyżuruje prawnik, który udziela nieodpłatnych porad podopiecznym Ośrodka.

W ramach prowadzenia procedury „Niebieska Karta’’ odbyły się 3 spotkania grup roboczych, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji. Rozpatrywano 36 spraw dotyczących przemocy.

Ponadto w ramach zawartego porozumienia z Regionalnym Ośrodkiem Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Ełku na świadczenie bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców Gminy raz w miesiącu udzielane są bezpłatne porady prawne osobom zainteresowanym.

 

Data powstania: wtorek, 19 maj 2015 13:30
Data opublikowania: wtorek, 19 maj 2015 16:27
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1973 razy