BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 6/15 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (25 maja 2015 r. – 05 czerwca 2015 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz  Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 1. Zatrudniono 4 osoby w ramach robót publicznych.
 2. Zatrudniono 4 osoby w ramach zobowiązania po stażu.
 3. 25 maja 2015 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz". Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 7 ofert. Wybrano ofertę złożoną przez TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, za łączną cenę 1.478.232,12 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 30 czerwca 2016 r.

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

 

1. Odebrano inwestycję pn.: „Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu”.

2. Trwa budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu.

 

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI

 

I.

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

 

1)  w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),

2)  pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz,

3) części wsi Karwik

4) południowo – wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz

oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1) części wsi Jeglin,

2) południowo – wschodniej części miasta Pisz,

3) dla terenów położonych w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),

4)  północno – wschodniej części gminy Pisz,

5)  części wsi Karwik.

II.

1) Wydano 7 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.

2)  Zawarto 2 umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Pisz.

3)  Ogłoszono 6 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 

 1. Przygotowano zlecenia na profilowanie dróg gminnych w obrębie wsi: Hejdyk, Stare Guty, Pietrzyki, Maszty, Liski, Zawady, Bogumiły, Turowo, Turowo Duże, Kocioł, Kocioł Duży, Babrosty, na łączną kwotę 26 050,17 zł brutto, oraz prowadzono nadzór nad profilowaniem dróg gminnych.
 2. Przygotowano zlecenie dla Firmy „Bukowski” Robert Bukowski ul. Wołodyjowskiego 15/4 w Piszu na dostawę 25 ton piasku zwykłego do piaskownic na kwotę 369,00 zł brutto.
 3. Wydano 3 decyzje dotyczące zajęcia pasa drogowego dróg gminnych.
 4. Wydano 29 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego.
 5. Wydano 7 decyzji w sprawie dodatku energetycznego.
 6. Wykonano remonty wiat i przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Pisz.
 7. Wykonano remont zapadniętej nawierzchni jezdni na ulicy Targowej w Piszu oraz uzupełnienia ubytków w nawierzchniach ul. Wołodyjowskiego, ul. Tęczowej w Jagodnem, drogi do plaży miejskiej, drogi w miejscowości Maldanin, drogi Snopki – Wąglik.
 8. Wykonano prace w zakresie koszenia terenów gminnych w miejscowości Wiartel.
 9. Wykonano prace porządkowe ( koszenie, przycięcie żywopłotu, oczyszczenie chodnika) terenu przy pomniku dla upamiętnienia miejsca zbrodni hitlerowskich na jeńcach radzieckich w latach 1942-44.
 10. Przeprowadzono postępowania i zawarto 2 ugody dotyczące rozłożenia na raty spłat zaległych należności z tytułu najmu na łączną kwotę 3 235,25 zł.
 11. Prowadzono 2 postępowania dotyczące usunięcia drzew.
 12. Wykonano prace w zakresie wykoszenia terenu cmentarza w miejscowości Wąglik.

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

 

 1. Uczestniczono w konferencjach i spotkaniach związanych z wprowadzeniem Strategii Wielkich Jezior Mazurskich.
 2. Prowadzone są przygotowania do uroczystej sesji Rady Powiatu Piskiego i Rady Miejskiej w Piszu z okazji 370 lat praw miejskich Pisza oraz 15 lat współpracy Powiatu Piskiego z Powiatem Schleswig - Flensburg. Sesja planowana jest na 25 czerwca br. w Piskim Domu Kultury w Piszu.
 3. W ramach obchodów 370 rocznicy praw miejskich Pisza planowane są m.in. imprezy: Noc Świętojańska, XXI Piskie Biegi Uliczne, Wykład pt. „Pisz - miasto pogranicza”, V Międzynarodowy Jarmark Św. Jana, Theatrum Historyczne.

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Udzielono 2 ślubów cywilnych.

 

PION OCHRONY

 

 1. Kontynuowano opracowanie planu działania Samodzielnego Plutonu Ratownictwa.
 2. Wydano trzy decyzje administracyjne dotyczące nałożenia obowiązku wykonywania świadczeń na rzecz obrony.
 3. Wszczęto cztery postępowania administracyjne w zakresie świadczeń na rzecz obrony.
 4. Wydano jedną decyzję w sprawie uznania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny osoby powołanej do odbycia służby przygotowawczej.
 5. Dokonano aktualizacji planu urządzeń specjalnych w Gminie Pisz.

 

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

W powyższym okresie do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 117 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 21 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydano 15 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Przeprowadzono 78 rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 163.763,55 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, kwotę 356.689,48 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 68.880 zł na fundusz alimentacyjny.

Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie dzieci w szkołach. Od 2 stycznia br. z dożywiania korzysta 926 dzieci.

Na mocy porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu, Ośrodek współrealizuje dwa programy aktywizujące: Program Aktywizacja i Integracja oraz Program „(RE)Start-Aktywny 50-latek”– udział w nich bierze łącznie 30 podopiecznych Ośrodka.

W m-cu maju br. Ośrodek pozyskał dofinansowanie w wysokości 37.000 zł na realizację projektu „Droga życia” w ramach konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi. Projekt skierowany jest do 10 przewlekle psychicznie chorych lub niepełnosprawnych umysłowo osób oraz do członków ich rodzin. Zaplanowane działania będą kształtować prawidłowe relacje międzyosobowe w rodzinie oraz promować formy pracy związane z akceptacją schorzenia.

W ramach prowadzenia procedury „Niebieska Karta„ odbyły się 2 spotkania grup roboczych, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji. Rozpatrywano 23 sprawy dotyczące przemocy.

Data powstania: wtorek, 9 cze 2015 13:07
Data opublikowania: wtorek, 9 cze 2015 14:08
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2003 razy