BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Pisz, dnia 07.09.2004r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Pisza ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu rewitalizacji śródmieścia miasta Pisz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV- 74252000-0, CPC-86711

Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od 11 października 2004r do 30 stycznia 2005r
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu rewitalizacji śródmieścia miasta Pisz.

Projekt rewitalizacji obejmuje:
1) REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL.WOJSKA POLSKIEGO 2
a) ocena stanu technicznego oraz inwentaryzacja poddasza
b) projekt prac remontowych dachu ( całkowita wymiana pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych)
c) modernizacja systemu wentylacyjnego
d) projekt detalu architektonicznego
e) projekt elewacji : termoizolacja , kolorystyka / z wyłączeniem elewacji frontowej/
f) kosztorys inwestorski
2) REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY PL.DASZYŃSKIEGO 1
a) ocena stanu technicznego oraz inwentaryzacja poddasza
b) projekt prac remontowych dachu ( całkowita wymiana pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, )
c) modernizacja systemu wentylacyjnego
d) projekt detalu architektonicznego
e) projekt elewacji : termoizolacja, kolorystyka / z wyłączeniem elewacji frontowej
f) kosztorys inwestorski

3) REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKÓW PRZY PL.WYZWOLENIA
( cztery budynki mieszkalne)
a) ocena stanu technicznego oraz inwentaryzacja poddasza
b) projekt prac remontowych dachu ( całkowita wymiana pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych)
c) modernizacja systemu wentylacyjnego
d) projekt elewacji : termoizolacja, kolorystyka
e) kosztorys inwestorski
4) RENOWACJA ELEWACJI RATUSZA
a) ocena stanu technicznego oraz inwentaryzacja detalu architektonicznego
b) projekt prac remontowych dachu ( całkowita wymiana pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych )
c) renowacja elewacji
d) renowacja drzwi wejściowych
e) modernizacja stolarki okiennej
f) projekt kolorystyki elewacji ( z wyłączeniem elewacji frontowej)
g) kosztorys inwestorski

5) REMONT BUDYNKU PRZY UL.RATUSZOWEJ – BASZTA
( działka nr 183 )
a) ocena stanu technicznego
b) projekt drzwi wejściowych
c) renowacja stolarki okiennej
d) projekt kolorystyki elewacji
e) kosztorys inwestorski
6) REMONT BUDYNKU PRZY UL.RYBACKIEJ 8 - OGNISKO MUZYCZNE
( działki nr 463/2 i 463/1 )
a) ocena stanu technicznego
b) projekt prac remontowych dachu ( całkowita wymiana pokrycia, obróbek blacharskich,
rynien i rur spustowych)
c) modernizacja systemu wentylacyjnego
d) projekt elewacji: termoizolacja i kolorystyka oraz innych prac wynikających z oceny stanu technicznego
e) kosztorys inwestorski
7) REMONT BUDYNKU PRZY UL.RYBACKIEJ 4 ( działka nr 419/1)
/ po dokonaniu rozbiórek nielegalnie postawionych przybudówek na zapleczu budynku /
a) ocena stanu technicznego oraz inwentaryzacja w niezbędnym zakresie
b) projekt prac remontowych dachu ( całkowita wymiana pokrycia, obróbek blacharskich,
rynien i rur spustowych)
c) modernizacja systemu wentylacyjnego
d) projekt elewacji: termoizolacja, kolorystyka ( z wyłączeniem elewacji frontowej)
e) kosztorys inwestorski
8) REMONT BUDYNKU PRZY UL.RYBACKIEJ 2 ( działka nr 414/13)
/ po dokonaniu rozbiórek nielegalnie postawionych przybudówek na zapleczu budynku /
a) ocena stanu technicznego oraz inwentaryzacja w niezbędnym zakresie
b) projekt prac remontowych dachu ( całkowita wymiana pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych)
c) modernizacja systemu wentylacyjnego
d) projekt elewacji: termoizolacja, kolorystyka ( z wyłączeniem elewacji frontowej)
e) kosztorys inwestorski
9) REMONT BUDYNKU PRZY PL.DASZYŃSKIEGO 8 ( działka nr 414/9)
/ po dokonaniu rozbiórek nielegalnie postawionych przybudówek na zapleczu budynku /
a) ocena stanu technicznego oraz inwentaryzacja w niezbędnym zakresie
b) projekt prac remontowych dachu ( całkowita wymiana pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych)
c) modernizacja systemu wentylacyjnego
d) projekt elewacji: termoizolacja, kolorystyka ( z wyłączeniem elewacji frontowej)
e) kosztorys inwestorski
10) REMONT BUDYNKU PRZY PL.DASZYŃSKIEGO 9 ( działka nr 414/11)
a) ocena stanu technicznego oraz inwentaryzacja w niezbędnym zakresie
b) projekt prac remontowych dachu ( całkowita wymiana pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych)
c) modernizacja systemu wentylacyjnego
d) projekt elewacji: termoizolacja, kolorystyka ( z wyłączeniem elewacji frontowej)
e) kosztorys inwestorski
11) REMONT , MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY PL.DASZYŃSKIEGO
( działki nr 411/1, 413/1)
a) ocena stanu technicznego oraz inwentaryzacja w niezbędnym zakresie
b) projekt prac remontowych dachu ( całkowita wymiana pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych)
c) modernizacja systemu wentylacyjnego
d) projekt elewacji: termoizolacja, kolorystyka ( z wyłączeniem elewacji frontowej)
e) projekt rozbudowy przyziemia ( zabudowa wolnej przestrzeni pod kinem ) kolorystyka, detale
architektoniczne zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków
f) projekt przebudowy elewacji frontowej wg koncepcji załączonej przez Urząd Miejski w Piszu
g) kosztorys inwestorski
12) REMONT BUDYNKU PRZY PL.DASZYŃSKIEGO 12 (działka nr 410/8)
a) ocena stanu technicznego oraz inwentaryzacja w niezbędnym zakresie
b) projekt prac remontowych dachu ( całkowita wymiana pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych)
c) modernizacja systemu wentylacyjnego
d) projekt elewacji: termoizolacja, kolorystyka ( z wyłączeniem elewacji frontowej)
e) kosztorys inwestorski
13) REMONT BUDYNKU PRZY PL.DASZYŃSKIEGO 14 ( działka nr 262)
a) ocena stanu technicznego oraz inwentaryzacja w niezbędnym zakresie
b) projekt prac remontowych dachu ( całkowita wymiana pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych)
c) modernizacja systemu wentylacyjnego
d) projekt elewacji: termoizolacja, kolorystyka ( z wyłączeniem elewacji frontowej)
e) kosztorys inwestorski
14) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PL.DASZYŃSKIEGO
a) likwidacja obecnego zagospodarowania
b) zmiana organizacji ruchu , projekt ciągów komunikacji pieszej, parkingów , komunikacji kołowej
c) projekt małej architektury oraz zadaszonych ogródków konsumpcyjnych
d) projekt zieleni
e) projekt fontanny (wg koncepcji przedłożonej przez Urząd Miejski w Piszu)
f) modernizacja sieci oświetleniowej i energetycznej oraz pozostałych mediów znajdujących się na tym terenie
g) kosztorys inwestorski
15) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PL.WYZWOLENIA
a) likwidacja obecnego zagospodarowania
b) projekt ciągów komunikacji pieszej, parkingów, komunikacji kołowej
c) projekt małej architektury
d) projekt zieleni
e) modernizacja sieci oświetleniowej i energetycznej oraz pozostałych mediów znajdujących się
na tym terenie
f) kosztorys inwestorski
16) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PL.PRZY PLEBANII EWANGELICKIEJ
a) likwidacja obecnego zagospodarowania
b) projekt ciągów komunikacji pieszej, parkingów, komunikacji kołowej
c) projekt małej architektury
d) projekt zieleni
e) modernizacja sieci oświetleniowej i energetycznej oraz pozostałych mediów znajdujących się na tym terenie
f) kosztorys inwestorski
17) STUDIUM WYKONALNOŚCI
Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać uzgodnienia w zakresie niezbędnym do pozwolenia na budowę.
Kryterium oceny ofert i jego znaczenie ( w %):
Cena za zadanie ( koszt) – 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 20 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza - 20,00 złotych.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 20 w terminie do dnia 28 września 2004r do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2004r o godz. 12:20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 20.


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz stosowne wymagania projektowe. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie kopii stosownych uprawnień architektonicznych oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Data powstania: wtorek, 7 wrz 2004 14:30
Data opublikowania: wtorek, 7 wrz 2004 16:14
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 wrz 2004 15:59
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2093 razy