BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki na terenie miasta i gminy Pisz- zadanie nr 2 (teren poza miastem Pisz)

Burmistrz Pisza na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą, unieważnia ww. postępowanie na zadanie nr 2 z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


 


UZASADNIENIE


 


W dniu 4 kwietnia 2016 r. Zamawiający – Gmina Pisz, z siedzibą w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 – wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego naświadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 2. Termin składania ofert ustalony został w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dzień 12 kwietnia 2016 r. na godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert złożono jedną ofertę na zadanie nr 2, jednakże została ona odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy w związku z art. 24 ust. 4 ustawy.


 


W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie nr 2 zostało unieważnione.

Data powstania: czwartek, 14 kwi 2016 13:58
Data opublikowania: czwartek, 14 kwi 2016 14:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 kwi 2016 09:33
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1306 razy