BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do treści wzoru umowy stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym”.

Do Zamawiającego w dniu 12 grudnia 2016 r. wpłynęło zapytanie nr 1 w formie elektronicznej i faksu dotyczące treści wzoru umowy stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego opublikowanego 06 grudnia 2016 r. na wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym”.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

 

Ad 1:

Zamawiający określił termin zakończenia wykonania umowy w § 5 ust. 1 wzoru umowy , tj. na 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

 

Ad 2:

Zapis dotyczący obowiązku dokonania odbioru i zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego wynika z przepisów Kodeksu cywilnego.

Zamawiający dodaje jednocześnie w § 3 wzoru umowy ust. 11, który otrzymuje brzmienie:

11. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego przed właściwymi organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami, w związku z koniecznością uzyskania ekspertyz, badań, opinii, uzgodnień i decyzji, o których mowa w ust. 1."

 

Ad 3:

Zamawiający doprecyzowuje procedurę przebiegu odbioru przedmiotu umowy, w związku z czym zmienia § 5 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

2. Odbiór dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez obie strony, a następnie Zamawiający przystąpi do czynności odbioru, które zakończy w terminie do 14 dni roboczych podpisaniem protokołu odbioru albo zwrotem dokumentacji wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy odbioru. Jeżeli odbiór zostanie dokonany w ww. terminie, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy od daty podpisania protokołu odbioru.

 

Ad 4:

Zamawiający przewidział we wzorze umowy w § 9 ust. 2 obowiązek sprawowania przez Wykonawcę nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, co jednocześnie jest obowiązkiem publicznoprawnym projektanta, określonym w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.). Zamawiający nie doprecyzował zakresu czynności Wykonawcy w tym zakresie, gdyż będzie to wynikać bezpośrednio z okoliczności powstałych w trakcie realizacji inwestycji.

 

Ad 5:

Zamawiający zmienia § 9 ust. 1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca udzieli rękojmi za wady na dokumentację projektową pn. „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym”, o której mowa w § 1 do czasu zakończenia robót budowlanych dotyczących ww. zadania, nie później jednak niż do dnia 31.12.2021 r.

 

Ad 6:

Zamawiający nie przewiduje zmian we wzorze umowy dotyczących kar umownych.

 

 

Załącznik nr 1 - treść zapytania nr 1.

Załącznik nr 2 - aktualny wzór umowy.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 13 gru 2016 14:59
Data opublikowania: wtorek, 13 gru 2016 16:54
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 gru 2016 08:01
Opublikował(a): Paweł Bosak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1655 razy