BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do treści wzoru umowy stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym”.

Do Zamawiającego w dniu 12 grudnia 2016 r. wpłynęło zapytanie nr 2 w formie elektronicznej dotyczące treści wzoru umowy stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego opublikowanego 06 grudnia 2016 r. na wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym”.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

 

Ad 1:

Zamawiający przewidział we wzorze umowy w § 9 ust. 2 obowiązek sprawowania przez Wykonawcę nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, co jednocześnie jest obowiązkiem publicznoprawnym projektanta, określonym w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.). Oznacza to, iż Wykonawca powinien skalkulować sprawowanie nadzoru autorskiego w cenie składanej oferty.

 

Ad 2:

Umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania nie będzie umową zawartą w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przewidzianej przez ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

Zamawiający we wzorze umowy umieścił w § 10 zapisy dotyczące zmian umowy, w tym wymienił w szczególności dwie przesłanki mogące spowodować zmianę umowy. Nie wyklucza on jednak innych zmian. Wprowadzenie we wzorze umowy istotnych zmian umowy enumeratywnie wymienionych nie jest konieczne w przypadku wyboru Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego.

 

 

 

 

 

Załącznik - - treść zapytania nr 2.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 13 gru 2016 15:08
Data opublikowania: wtorek, 13 gru 2016 16:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 gru 2016 08:01
Opublikował(a): Paweł Bosak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1071 razy