BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usług w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi oraz zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych lub w inny sposób okaleczonym i pozostawionym bez opieki na terenie gminy Pisz w roku 2017

                                                                             Pisz, dnia 28.04.2017 r.

GKI.6140.19.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Świadczenie usług w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi oraz zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych lub w inny sposób okaleczonym i pozostawionym bez opieki na terenie gminy Pisz w roku 2017”.

 

Opis przedmiotu zamówienia: Lecznica weterynaryjna, która podejmie się wykonywania w/w usług musi być do tego odpowiednio przygotowana. Lecznica musi posiadać aparaturę i sprzęt dostosowany do zakresu świadczonych usług oraz posiadać własny środek transportu i sprzęt do przewozu zwierząt. Zakres usług weterynaryjnych świadczonych dla bezdomnych i wolno żyjących kotów, które zostały dostarczone do lecznicy przez mieszkańców, Policję lub Straż Pożarną oraz bezdomnych zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych lub w inny sposób okaleczonych, obejmuje udzielenie pierwszej pomocy, zbadanie ogólnego stanu zdrowia oraz szczepienie przeciwko wściekliźnie.

 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

 1. Badania ogólnego stanu zdrowia z wydaniem zaświadczenia – opis odzwierciedlony w indywidualnej karcie zdrowia zwierzęcia.
 2. Szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 3. Wykonywania innych szczepień – szczepienia podstawowych chorób (szczepionka 4 - składnikowa).
 4. Sterylizacji kotki przed wypuszczeniem na wolność.
 5. Kastracji kota przed wypuszczeniem na wolność.
 6. Obserwacji w lecznicy zwierzęcia w celu wykonania zabiegów ujętych w punktach 2, 3 ,4 i 5 wraz z wyżywieniem.
 7. Stacjonarnego leczenia zwierzęcia w lecznicy.
 8. Odrobaczenia – leki mogą być wydane osobie wyrażającej chęć adopcji do samodzielnego podania według zaleceń lekarsko – weterynaryjnych.
 9. Wykonywania zabiegów leczniczych wg zlecenia i zakresu uzgodnionego z Zamawiającym.
 10. Zagwarantowania pobytu zwierząt w lecznicy, w zależności od ich stanu zdrowia.
 11. Eutanazji – po uzgodnieniu z Zamawiającym – każdy przypadek musi być udokumentowany notatką sporządzoną przez lekarza weterynarii i stwierdzoną podpisami osób uprawnionych.
 12. Wyjazdu do wypadków drogowych, w których poszkodowane są zwierzęta, lecznica zobowiązana jest do sporządzenia notatki zawierającej opis wydarzenia, rodzaj obrażeń zwierzęcia i zakres wykonywanych zabiegów.

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.

 

Kryteria wyboru oferty: cena łączna brutto oferty. W ofercie należy podać ceny netto i brutto oraz wysokość podatku VAT.

 

W załączeniu wzór umowy – (załącznik nr 2), która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą.

Warunki płatności: przelew 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Kary umowne: zgodnie ze wzorem umowy.

 

Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze formularza ofertowego – (załącznik nr 1), w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Piszu lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Piszu, ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, lub przesłać w postaci elektronicznej na adres: pisz@home.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.05.2017 r. do godz. 1200 .

 

Wszelkich informacji w Urzędzie Miejskim w Piszu udzielają Adam Rutkowski – pok. 12, tel. 87 4241206 i Elżbieta Sadłowska – pok. 36, tel. 87 424 12 22.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 2 maj 2017 09:45
Data opublikowania: wtorek, 2 maj 2017 11:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 maj 2017 07:32
Opublikował(a): Michał Kulenty
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1327 razy