BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1 i 2 DO TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

na przebudowę drogi na działkach o nr geod. 2/56, 2/49 w miejscowości Borki

 


Do Zamawiającego w dniach  25 i 27 października 2017 r. wpłynęły zapytania nr 1 i 2 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi na działkach o nr geod. 2/56, 2/49 w miejscowości Borki. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:


 


ZAPYTANIE NR 1:


Tak. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 18 grudnia 2017 r.


 


ZAPYTANIE NR 2:


W załączniku nr 7 do SIWZ - przedmiar robót w poz. 11 kol. 6 jest błąd i wartość przedmiarowa robót powinna wynieść 259,0 m2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej zrezygnowano z budowy pobocza filtracyjnego na rzecz pobocza z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) o grubości warstwy 10 cm. W związku z powyższym Zamawiający zmienił dokumentację projektową zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz przedmiar robót zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego pisma.


 


 


Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia:


            1) cz. IV. SIWZ, która otrzymuje brzmienie ,,Realizacja przedmiotu zamówienia do dnia 18 grudnia 2017 r.”.;


            2) załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oferty, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszego pisma;


            3) załącznik nr 5 do SIWZ - dokumentacja projektowa, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego pisma;


            4) załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego pisma.


 


Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 8 listopada 2017 r. o godzinie 10:00.


 


Niniejsza odpowiedź na zapytania wraz z informacją o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę drogi na działkach o nr geod. 2/56, 2/49 w miejscowości Borki.


 


 


Załączniki:


1) treść zapytania nr 1


2) treść zapytania nr 2


3) załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oferty (zmieniony)


4) załącznik nr 5 do SIWZ - dokumentacja projektowa (zmieniona)


5) załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót (zmieniony)

Data powstania: piątek, 3 lis 2017 11:04
Data opublikowania: piątek, 3 lis 2017 11:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 lis 2017 11:51
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 892 razy