BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe dot. utrzymania zatok, przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Pisz

Pisz, dnia 27.11.2017 r.

Sygnatura sprawy: GKI.7226.195.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na:  Utrzymanie zatok, przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Pisz w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 • utrzymanie w należytym stanie porządkowym 55 wiat przystankowych i przystanków autobusowych oraz 58 zatok przystankowych na terenie miasta i gminy Pisz;
 • opróżnianie 65 koszy usytuowanych na terenie miasta i gminy Pisz;
 • usuwanie zanieczyszczeń z przystanków i wiat przystankowych oraz zatok przystankowych, jak również terenu wokół tych obiektów;
 • utrzymanie czystości na zatokach przystankowych;
 • utrzymanie wiat przystankowych poprzez usuwanie wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam, napisów i malowideł oraz pozostałości kleju po usuniętych ogłoszeniach i plakatach na szybach i konstrukcji wiaty – co najmniej jeden raz w tygodniu;
 • koszenie terenu wokół przystanków i wiat przystankowych, wzdłuż zatok przystankowych oraz wzdłuż chodników służących jako dojścia do przystanków łącznie z koszeniem skarp – co najmniej raz w miesiącu w okresie od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. /zakres koszenia na szerokości min. 3 m /;
 • pielenie na długości zatoki przy ul. Mireckiego – na bieżąco;
 • należyte utrzymanie czystości na zatokach przystankowych, na terenach w obrębie zatok i dojść do zatok (nawierzchni utwardzonych – chodników) poprzez usuwanie darni, piasku i innych zanieczyszczeń;
 • opróżnianie koszy, niedopuszczanie do przepełnienia się koszy, a tym samym zalegania nieczystości wokół nich;
 1. a) usytuowanych na terenie miasta Pisz na przystankach (wraz z uprzątnięciem terenu):

- w mieście w centrum (ul. Grunwaldzka, ul. Klementowskiego – przy blokach, ul. Klementowskiego – przy szkole, ul. Kwiatowa, ul. Wojska Polskiego – przy drodze powiatowej, ul. Mireckiego, ul. Lipowa, ul. Wojska Polskiego przy PDK) – codziennie,

- w mieście poza centrum (ul. Warszawska I, ul. Warszawska II, ul. Wojska Polskiego – przy drodze krajowej – strony lewa i prawa), ul. Zagłoby, ul. Wołodyjowskiego – co najmniej dwa razy w tygodniu;

 1. b) usytuowanych na terenie gminy Pisz na przystankach (wraz z uprzątnięciem terenu) – co najmniej jeden raz w tygodniu;

10) malowanie ławek i koszy do dnia 31 maja 2018 r. oraz bieżąca konserwacja ławek – czyszczenie, naprawa, uzupełnianie brakujących lub uszkodzonych desek;

11) utrzymywanie koszy w należytym stanie wraz z ich konserwacją ( w przypadku ich zniszczenia wymiana na nowe wraz z montażem – kosze zostaną zakupione przez Zamawiającego);

12) odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów objętych przedmiotem zamówienia.

13) do 5 dnia każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego dostarczania informacji o ilości przekazanych  odpadów;

14) Wykonawca zobowiązany jest na terenie miasta i gminy Pisz przystąpić do wykonywania przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 3 godzin od stwierdzenia konieczności usunięcia nieczystości lub zgłoszenia konieczności wykonania usługi przez przedstawiciela Zamawiającego.

 

 

Wykaz zatok przystankowych na drogach

Lp.

Miejscowość

Kilometraż – początek

Kilometraż – koniec

strona

Uwagi

 

Droga Nr 58

 

 

 

 

1

Szeroki Bór Piski

113+674

113+734

lewa

 

2

113+740

113+796

prawa

 

3

Snopki

118+322

118+378

lewa

 

4

118+562

118+618

prawa

 

 

Droga Nr 58 „b”

 

 

 

 

5

ul. Grunwaldzka (centrum)

000+644

000+686

lewa

wiata

6

000+686

000+694

prawa

 

7

ul. Klementowskiego (centrum)

000+935

000+953

lewa

wiata

8

000+953

000+987

prawa

wiata

9

ul. Kwiatowa (centrum)

001+400

001+460

prawa

wiata

10

ul. Mireckiego

002+470

002+532

lewa

 

 

Droga Nr 58

 

 

 

 

11

ul. Wojska Polskiego (poza centrum)

123+410

123+466

lewa

 

12

ul. Wojska Polskiego (poza centrum)

123+504

123+560

prawa

 

13

Łupki – Kolonia

124+813

124+867

lewa

 

14

124+912

124+966

prawa

 

15

Babrosty

126+492

126+546

lewa

 

16

126+593

126+647

prawa

wiata

17

Rybitwy

128+067

128+128

lewa

wiata

18

128+168

128+226

prawa

 

19

Kocioł Duży

130+409

130+470

lewa

wiata

20

130+525

130+585

prawa

 

21

skrzyżowanie na Rakowo

131+380

131+442

lewa

 

22

131+585

131+645

prawa

 

 

Droga Nr 63

 

 

 

 

23

skrzyżowanie na Kwik

079+351

079+375

lewa

 

24

079+465

079+527

prawa

 

25

Kociołek Szlachecki

081+515

081+578

prawa

wiata

26

081+605

081+666

lewa

 

27

skrzyżowanie na Rostki

082+381

082+44

lewa

 

28

082+707

082+768

prawa

 

29

Szczechy Wielkie

085+480

085+540

lewa

 

30

085+867

085+918

prawa

wiata

31

Trzonki

086+870

086+928

lewa

 

32

087+049

087+108

prawa

 

33

Jeglin I

087+832

087+882

lewa

wiata

34

087+980

087+995

prawa

 

35

Jeglin II

088+765

088+821

prawa

wiata

36

088+888

088+944

lewa

wiata

37

Maldanin

090+789

090+843

prawa

wiata

38

090+922

090+974

lewa

 

39

ul. Warszawska I (poza centrum)

093+630

093+670

prawa

wiata

40

093+670

093+708

prawa

 

41

ul. Warszawska II (poza centrum)

094+113

094+163

lewa

 

42

094+266

094+316

prawa

wiata

43

ul. Wojska Polskiego (centrum)

powiatowa

 

prawa

wiata

44

skrzyżowanie na Kałęczyn

099+950

 

lewa

 

45

100+240

 

prawa

 

46

skrzyżowanie na Bogumiły – Most

104+040

 

lewa

 

47

104+260

 

prawa

 

48

Skrzyżowanie na Turowo

106+360

 

lewa

wiata

49

106+510

 

prawa

 

50

Turowo wieś

gminna

 

prawa

wiata

51

Wiartel

gminna

 

lewa

wiata

52

ul. Lipowa – przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu (centrum)

powiatowa

 

lewa

 

53

ul. Gdańska

powiatowa

 

prawa

 

54

ul. Zagłoby

gminna

 

prawa

wiata

55

ul. Wołodyjowskiego

gminna

 

prawa

 

56

ul. Wojska Polskiego przy PDK

gminna

 

 

 

57

Rakowo

powiatowa

 

prawa

 

58

powiatowa

 

lewa

 

 

Wykaz wiat i przystanków autobusowych na terenie gminy Pisz: Stare Guty, Kwik, Wiartel, Maldanin, Zdory, Kociołek Szlachecki, Jeże, Rakowo Piskie, Pogobie Średnie, Uściany Stare, Szczechy Wielkie I, Szczechy Wielkie II, Borki, Ciesina, Ciesina II, Łupki, Łupki-Kolonia, Turośl, Łysonie, Rostki, Pilchy, Babrosty, Turowo Duże, Karpa, Bogumiły, Rakowo, Hejdyk I, Rybitwy (przy drodze krajowej do m. Biała Piska), Liski, Zawady, Pogobie Tylne, Turowo, skrzyżowanie dr. krajowej Nr 63 z drogą do miejscowości Turowo, Kocioł Duży, Jeglin I, Jeglin II, Jeglin III, Trzonki I, Trzonki II, Pietrzyki, Karwik, Kałęczyn, Hejdyk II, Jaśkowo, Maszty, Kocioł, Jeglin przy drodze powiatowej na Karwik.

Wykaz wiat przystankowych na terenie miasta Pisza: ul. Grunwaldzka (centrum), ul. Klementowskiego – przy blokach (centrum), ul. Klementowskiego – przy szkole (centrum), ul. Kwiatowa (centrum), ul. Warszawska I (poza centrum), ul. Warszawska II (poza centrum), ul. Wojska Polskiego (centrum);ul. Zagłoby

(ogółem: 58 zatok, 55 przystanków i wiaty, 65 kosze)

 

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2018 r do dnia 31.12.2018 r.

 

Kryteria wyboru oferty:

 • cena łączna brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100%. W ofercie należy podać łączne ceny netto i brutto oraz wysokość  podatku VAT.

 

 • Zamawiający zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni Wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:
 • osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046);
 • bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.);
 • osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017r. poz. 665, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
 • osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882);
 • osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.);
 • osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836, z późn. zm.);
 • osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
 • osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573, z późn. zm.).

Zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w ust. 9, nie mniejszy niż 50% osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub Wykonawców.

 

Istotne postanowienia umowy / W załączeniu wzór umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą.

 

Warunki płatności:  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej miesięcznej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy

 

Kary umowne: § 12 Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego /wzór umowy/

 

Gwarancja jakości: nie dotyczy

 

Rękojmia za wady: nie dotyczy

 

 

Oferty z podaniem łącznej ceny brutto należy złożyć/przesłać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz lub w postaci elektronicznej na adres: sylwia.szczech@pisz.home.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2017 r. do godziny 10:00

 

Szczegółowych informacji udziela: Inspektor Wydziału GKI – Sylwia Szczech

tel. 87 424 12 23

 

 

Załącznik:

wzór umowy

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 29 lis 2017 13:46
Data opublikowania: czwartek, 30 lis 2017 09:33
Data przejścia do archiwum: środa, 13 gru 2017 15:13
Opublikował(a): Sylwia Szczech
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 1010 razy