BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym”

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym””, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Lesława Milewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MILMOST Budownictwo Inżynieryjne Lesław Milewski, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Warmińskiej 13/3, za łączną cenę 200.490,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

MILMOST Budownictwo Inżynieryjne Lesław Milewski

ul. Warmińska 13/3

59-220 Legnica

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 1 (200 490,00 : 200 490,00)x60x4 = 240,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: czas przebywania koordynatora na budowie – 20 %:

Oferta nr 1 (3 dni) = 10 pkt x 4 = 40,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę  – 20 %:

Oferta nr 1 (doświadczenie w realizacji dwóch usług kierowania robotami lub wykonywania nadzoru inwestorskiego nad budową, przebudową lub odbudową obiektów hydrotechnicznych) = 10 pkt x 4 = 40,00 pkt

Razem

320,00 pkt

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: piątek, 29 gru 2017 11:50
Data opublikowania: piątek, 29 gru 2017 13:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 sty 2018 07:36
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 784 razy