BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie wycinki 66 szt. drzew zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Pisz rosnących w pasach drogowych dróg gminnych

Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wycinki 66 szt. drzew zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Pisz rosnących w pasach drogowych dróg gminnych.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Wycinka 66 szt. drzew zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Pisz rosnących w pasach drogowych dróg gminnych.

Uprzątnięcie terenu objętego wycinką.

 

Szczegółowy zakres zamówienia określają załączniki do zapytania ofertowego.

 

II. Kryteria wyboru oferty:

 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami wyboru oferty:

 

a) cena łączna brutto za wycinkę drzew - 60 %,

b) cena brutto zakupu drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew (za 1 m3) - 40 %.

 

Ocena oferty będzie dokonana wg następującej formuły:

 

a)

cena brutto oferty z najniższą ceną

Pc = ----------------------------------------------------------- x 60 pkt

cena brutto oferty badanej

b)

 

cena brutto oferty badanej

Pc = ----------------------------------------------------------- x 40 pkt

cena brutto oferty z najwyższą ceną

 

 

gdzie Pc – punkty za oferowaną cenę brutto (max. 100 pkt.)

 

III. Termin realizacji zamówienia: do 16.03.2018 r. z tym, że wycinkę drzew należy zrealizować do 28.02.2018 r.

 

IV. Istotne postanowienia umowy / w załączeniu wzór umowy, która zostanie podpisana
z wybranym Wykonawcą.

 

V. Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

 

VI. Kary umowne: zgodnie ze wzorem umowy.

 

VII. Gwarancja jakości: zgodnie ze wzorem umowy.

 

VIII. Rękojmia za wady: zgodnie ze wzorem umowy.

 

IX. Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew, o których mowa powyżej po cenie zaoferowanej w ofercie Wykonawcy w terminie do dnia 09.03.2018 r.

 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Piszu lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Piszu, ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, lub przesłać w postaci elektronicznej na adres: pisz@home.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.02.2018 r. do godz. 1000.

 

Szczegółowych informacji o zamówieniu udziela: Małgorzata Dubełek tel. 87/ 424 12 23,

 

Załączniki:

1) wzór umowy,

2) formularz oferty,

3) mapki z lokalizacją drzew - sztuk 7.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 14 lut 2018 14:26
Data opublikowania: środa, 14 lut 2018 14:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 lut 2018 14:36
Opublikował(a): Małgorzata Dubełek
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1058 razy