BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

na świadczenie usług w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz
Burmistrz Pisza ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV- 70330000 - 3

Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od 01.01.2005r do 31.12.2005r

Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie 123 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 6 841,89 m2 i 18 lokalami użytkowymi o powierzchni 2060,01 m2 stanowiącymi własność Gminy Pisz obejmujące podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem, uzasadnionego inwestowania w te nieruchomości poprzez prowadzenie prawidłowej konserwacji technicznej i remontów bieżących oraz utrzymanie terenów przyległych do tych nieruchomości o ogólnej powierzchni 116 929 m2.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Kryterium oceny ofert i jego znaczenie ( w %):
cena brutto za jeden m2 - 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza - 20,00 złotych.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 w terminie do dnia 22.12.2004r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2004r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 36.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu pracowników, którymi zamawiający dysponuje przy realizacji zamówienia, w tym przynajmniej: jednego posiadającego licencję zarządcy nieruchomościami podanie doświadczenia zawodowego w/w pracowników, jak również załączenie kopii licencji zarządcy nieruchomościami oraz wykazu zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, z którego wynikać będzie wykonanie przynajmniej jednej usługi o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej posiadanie środków finansowych w wysokości przynajmniej 28 339,25 PLN lub zdolność kredytową wykonawcy na w/w kwotę wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jak również polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: poniedziałek, 6 gru 2004 15:31
Data opublikowania: poniedziałek, 6 gru 2004 16:21
Data przejścia do archiwum: środa, 22 gru 2004 11:09
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1878 razy