BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych
Ogłoszenie nr 500303553-N-2018 z dnia 19-12-2018 r.
Pisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 661587-N-2018
Data: 13/12/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pisz, Krajowy numer identyfikacyjny 526506000000, ul. ul. Gustawa Gizewiusza  5, 12200   Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 4241200, 4241223, e-mail bartlomiej.sienkiewicz@pisz.home.pl, faks 874 235 429.
Adres strony internetowej (url): www.pisz.pl/bip
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
W ogłoszeniu powinno być: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Istotne zmiany w umowie mogą dotyczyć zmiany wynagrodzenia, które przysługiwać będzie Wykonawcy w przypadku, jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana obowiązującej uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie gminy Pisz w zakresie wzrostu stawek opłaty za pojemniki, w których są gromadzone odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o więcej niż 20 % (jednorazowo lub sukcesywnie od początku realizacji przedmiotu zamówienia) – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu nastąpi od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wysokość stawek powyższej opłaty za pojemniki ulegnie zmianie, proporcjonalnie do zmiany wysokości tych stawek w stosunku do wartości całego przedmiotu zamówienia – na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy (zawierający szczegółową kalkulację kosztów składających się na wynagrodzenie Wykonawcy). W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastąpi w formie aneksu do umowy.
Data powstania: środa, 19 gru 2018 14:08
Data opublikowania: środa, 19 gru 2018 14:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 gru 2018 12:24
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 670 razy