BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Pisz w sezonie 2004/2005

Burmistrz Pisza ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Pisz w sezonie 2004/2005 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV- 90212000-6
Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od dnia podpisania umowy do 15.05.2005r
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Pisz w sezonie 2004/ 2005. obejmujące czynności odśnieżania i zwalczania śliskości dróg, jak również zakupienie, przygotowanie i magazynowanie mieszanki piasku z solą i innych materiałów uszorstniających.
Wykonanie zadania nie później niż w ciągu 1 godziny od otrzymania informacji o konieczności rozpoczęcia akcji.
Drogi na terenie gminy Pisz mają być utrzymane w standardzie 6, tzn. na jezdniach zaśnieżonych powinny być prowadzone interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia powinna być posypana na skrzyżowaniach, przy przejazdach kolejowych, na przystankach autobusowych i innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Po ustaniu opadów śniegu na jezdniach i poboczach może zalegać luźny śnieg, lokalne języki śniegowe oraz zajeżdżony śnieg, jak również zaspy do 24 godzin. W wyznaczonych miejscach przez 2 godziny na drodze napotkać można wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżani.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie ( w %):
cena za 1 godzinę pracy pługopiaskarki – 50%
cena za 1 godzinę pracy ciągnika z pługiem lub skrobakiem – 40%
cena za 1 godzinę pracy koparko – spycharki – 5%
cena za 1 km przebiegu samochodu ciężarowego – 5%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza - 20,00 złotych.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 w terminie do dnia 30.12.2004r do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2004r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 36.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu posiadanego sprzętu, z którego wynikać będzie posiadanie co najmniej: jednej pługopiaskarki, jednego ciągnika z pługiem lub skrobakiem, jednej koparko – spycharki, jednego samochodu ciężarowego, jak również oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: wtorek, 14 gru 2004 07:42
Data opublikowania: wtorek, 14 gru 2004 08:09
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 gru 2004 11:20
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1735 razy