BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz do dnia 15 maja 2020 r.

Do Zamawiającego w dniu 20 grudnia 2019 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz do dnia 15 maja 2020 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej  „ustawą”, udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 1:

Zamawiający zmienił Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy na zadanie nr 1 w tym zakresie.

 

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia:

- § 3 Załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy na zadanie nr 1, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy według wskazań Zamawiającego tj. przystąpienie do akcji zimowej nastąpi na    podstawie polecenia upoważnionego przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Piszu w formie telefonicznej w momencie wystąpienia zjawisk pogodowych (opady śniegu, gołoledź, zaspy śnieżne) powodujących utrudnienia w ruchu drogowym. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań będących przedmiotem umowy w czasie 1 (jednej) godziny od wydania dyspozycji telefonicznej przez upoważnionego przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Piszu.”

 

Jednocześnie na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert określony w cz. XI ust. 1 i 2 SIWZ, które otrzymują brzmienie:

 „1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Punkt Przyjęć Interesanta (parter) – w terminie do dnia 30 grudnia 2019 r. do godziny 1000. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Piszu: 715 – 1515.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 39 – w dniu 30 grudnia 2019 r. o godzinie 1020.”

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

 

Załącznik:

- treść zapytania nr 1

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 23 gru 2019 13:36
Data opublikowania: poniedziałek, 23 gru 2019 13:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 gru 2019 08:31
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 392 razy