BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz do dnia 15 maja 2020 r. – zadanie nr 1 (teren miasta Pisz)

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz do dnia 15 maja 2020 r. – zadanie nr 1 (teren miasta Pisz)”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu, przy ul. Tęczowej 2, za łączną cenę 198.585,55 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tęczowa 2

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium: cena brutto za jednorazowe wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta Pisz– 60%:

Oferta nr 1 (7 132,32 : 7 132,32)x60x3 = 180,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: podniesienie standardu utrzymania ulic i dróg z drugiej kolejności do pierwszej – 40%:

Oferta nr 1 (NIE)= 0 pkt x3 = 0,00 pkt

Razem

180,00 pkt

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: piątek, 10 sty 2020 13:47
Data opublikowania: piątek, 10 sty 2020 15:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 sty 2020 07:14
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 556 razy