BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonał następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

1) w cz. VII ust. 12, 13 i 14 SIWZ, które otrzymują brzmienie:

„12. Dokumenty lub oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

14. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa ust. 10 zdanie pierwsze, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. ”

2) w cz. XI  ust. 13 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„13. W ofercie należy podać:

1) maksymalną łączną cenę brutto za realizację całego przedmiotu zmówienia (w złotych);

2) maksymalną łączną cenę netto za realizację całego przedmiotu zamówienia (w złotych);

3) stawkę i wysokość podatku VAT od maksymalnej łącznej kwoty netto za realizację całego przedmiotu zamówienia (w złotych);

4) cenę brutto za odbiór 1 Mg selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (w złotych);

5) cenę netto za odbiór 1 Mg selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (w złotych);

6) stawkę i wysokość podatku VAT od ceny netto za odbiór 1 Mg selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (w złotych);

7) cenę brutto za zagospodarowanie 1 Mg selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (w złotych);

8) cenę netto za zagospodarowanie 1 Mg selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (w złotych);

9) stawkę i wysokość podatku VAT od ceny netto za zagospodarowanie 1 Mg selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (w złotych);

10) cenę brutto za odbiór 1 Mg odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (w złotych);

11) cenę netto za odbiór 1 Mg odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (w złotych);

12) stawkę i wysokość podatku VAT od ceny netto za odbiór 1Mg odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (w złotych);

13) termin usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości w wykonaniu usługi (w pełnych godzinach liczonych od zgłoszenia przez Zamawiającego);

14) termin płatności faktury (w dniach liczonych od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę);

15) miejsce przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

16) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz firmy Podwykonawców.”

3) zmianie w cz. XIII SIWZ ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Wskazane w cz. III SIWZ ilości odpadów komunalnych, stanowią podstawę do obliczenia ceny oferty, należy je traktować szacunkowo, mogą one ulec zmianie stosownie do rzeczywistej ilości odpadów komunalnych odebranych przez Wykonawcę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Rzeczywiste wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia ustalone będzie na podstawie faktycznej ilości odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie cen za:

- odbiór 1 Mg selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

- zagospodarowanie 1 Mg selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

- odbiór 1 Mg odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów.”

4) zmianie w cz. XVI SIWZ ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego, o której mowa w § 14 ust. 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.”

5) zmianie załącznika nr 3 do SIWZ – wzór oferty, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji;

6) zmianie załącznika nr 5 do SIWZ - wzór umowy, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej informacji.

 

Jednocześnie na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert określony w cz. XII SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Punkt Przyjęć Interesanta (parter) – w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r. do godziny 900. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Piszu: 715 – 1515.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 39 – w dniu 20 stycznia 2020 r. o godziny 920.”

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część SIWZ na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz.

 

Załączniki:

            - Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oferty - ZMIENIONY,

            - Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy - ZMIENIONY

Data powstania: wtorek, 14 sty 2020 13:56
Data opublikowania: wtorek, 14 sty 2020 15:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 sty 2020 09:29
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 583 razy