BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz - zadanie nr 2

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz - zadanie nr 2”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu, przy ul. Tęczowej 2, za łączną cenę 273.240,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta na zadanie nr 2 według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tęczowa 2

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 2 (273 240,00 : 273 240,00)x60x4 = 240,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości – 40%:

Oferta nr 2 (5 : 5)x40x4 = 160,00 pkt

Razem

400,00 pkt

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: środa, 15 sty 2020 14:20
Data opublikowania: środa, 15 sty 2020 14:31
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 sty 2020 08:50
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 666 razy