BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu

Do Zamawiającego w dniu 17 stycznia 2020 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ" w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),  udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 1:

 

Ad 1. Zamawiający zmienił treść ust. 19 Załącznika nr 6 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane przez Wykonawcę wzory druków "potwierdzenia odbioru" dla przesyłek nadanych w trybie określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.).

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w cz. XII ust. 3 SIWZ w tym zakresie.

Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu w ust. 13 Załącznika nr 7 do SIWZ (istotnych postanowień umowy).

Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w Załączniku nr 5 do SIWZ (formularz cenowy), gdyż Zamawiający uwzględnił w Załączniku nr 5 w pozycjach dla poszczególnych formatów/przedziałów wagowych, zarówno ilości nadawanych przesyłek jak i odpowiednio ilości zwrotów tych przesyłek.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia:

 - załącznik nr 6 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej  odpowiedzi.

 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści SIWZ  nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 24 stycznia 2020 r. o godz. 9.00.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawca, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załączniki:

- treść zapytania nr 1

- załącznik nr 6 do SIWZ -  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zmieniony)

Data powstania: wtorek, 21 sty 2020 12:15
Data opublikowania: wtorek, 21 sty 2020 15:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 sty 2020 08:38
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 625 razy