BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 65),

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Wojska Polskiego,
Numer działki – cz. 399/14
Numer KW – OL1P/ 00012303/5
Powierzchnia nieruchomości –  42 m²,
Opis nieruchomości – teren pod garażem murowanym,
Roczna wysokość czynszu – 178,00 zł + 23% podatku VAT,
Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze  bezprzetargowej na okres do 2 lat.     
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż  ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dziennik Urzędowy WojewództwaWarmińsko-Mazurskiego Nr 67, poz. 1086) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1MW -  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 24 stycznia 2020 r. do dnia 14 lutego 2020 r.

Data powstania: wtorek, 28 sty 2020 14:36
Data opublikowania: środa, 29 sty 2020 14:13
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 589 razy