BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Pocztę Polską S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, za łączną cenę 190.707,20 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

Poczta Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (190 707,20 : 190 707,20)x60x3 = 180,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin płatności faktury za świadczone usługi pocztowe – 40%:

Oferta nr 1 (21 : 21)x40 pkt x 3 = 120,00 pkt

Razem

300,00 pkt

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Data powstania: środa, 29 sty 2020 11:52
Data opublikowania: środa, 29 sty 2020 12:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 lut 2020 07:41
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 559 razy