BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

 

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu przy ul. Tęczowej 2, za maksymalną łączną cenę 333.552,92 zł brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tęczowa 2

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium: maksymalna łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (333 552,92 : 333 552,92)x60x4 = 240,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie likwidacji dzikich wysypisk – 20%:

Oferta nr 1 (2 : 2)x20x4 = 80,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin płatności faktury – 20%:

Oferta nr 1 (30 dni) = 20 pkt x 4 = 80,00 pkt

Razem

400,00 pkt

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 2

KOMA Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sikorskiego 19c

19-300 Ełk

Liczba pkt w kryterium: maksymalna łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 2 (333 552,92: 733 755,85)x60x4 = 108,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie likwidacji dzikich wysypisk  – 20%:

Oferta nr 2 (2 : 4)x20x4 = 40,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin płatności faktury – 20%:

Oferta nr 2 (30 dni) =20 pkt x 4 = 80,00 pkt

Razem

228,00 pkt

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Data powstania: środa, 29 sty 2020 14:29
Data opublikowania: środa, 29 sty 2020 14:40
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 lut 2020 07:41
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 539 razy