BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Odbiór
i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

 

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu przy ul. Tęczowej 2, za maksymalną łączną cenę 721.645,07 zł brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul.Tęczowa 2

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium: maksymalna łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (721 645,07 : 721 645,07)x60x4 = 240,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości – 20%:

Oferta nr 1 (2 : 2)x20x4 = 80,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin płatności faktury – 20%:

Oferta nr 1 (30 dni) = 20 pkt x 4 = 80,00 pkt

Razem

400,00 pkt

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 2

KOMA Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sikorskiego 19c

19-300 Ełk

Liczba pkt w kryterium: maksymalna łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 2 (721 645,07 : 2 792 034,52)x60x4 = 62,40 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości  – 20%:

Oferta nr 2 (2 : 4)x20x4 = 40,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin płatności faktury – 20%:

Oferta nr 2 (30 dni) = 20 pkt x 4 = 80,00 pkt

Razem

182,40 pkt

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Data powstania: czwartek, 30 sty 2020 13:45
Data opublikowania: czwartek, 30 sty 2020 13:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 lut 2020 07:15
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 596 razy