BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (ul. Słubicka)

W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1,
Numery działek – 1129/25, 1129/26, 1129/27, 1129/28, 1129/29, 1129/30 i 1129/31,
Numer KW – OL1P/00013021/1,
Powierzchnia nieruchomości – 8894 m2,
Opis nieruchomości – tereny zabudowane wiatą, drogami z betonowej kostki brukowej wraz z utwardzonymi placami i ciągami pieszymi,
Cena nieruchomości – 1.142.100 zł + 23% podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/192/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz,   została przeznaczona do sprzedaży.
2. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem  jest nieruchomość.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
5. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz
6. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/269/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicka, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjna miasta Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 2749) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 7.UC,U,P – teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, teren usług o charakterze miastotwórczym, teren obiektów produkcyjnych.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej. 
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywcy.
10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia  24 czerwca 2020 r. do dnia 15 lipca 2020 r.

Data powstania: poniedziałek, 29 cze 2020 10:38
Data opublikowania: poniedziałek, 29 cze 2020 10:42
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 459 razy