BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (Pisz 1 dz. 1876/4,5,13,18 i 19)

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.
 
I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1,
Numer działki – 1876/4
Powierzchnia działki – 878 m2,
Numer KW – OL1P/00013021/1,
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 71.000 zł  + 23% podatku VAT
Wadium – 14.000  zł 
 II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1,
Numer działki – 1876/5
Powierzchnia działki – 879 m2,
Numer KW – OL1P/00013021/1,
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 71.000 zł  + 23% podatku VAT
Wadium – 14.000  zł 
III. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1,
Numer działki – 1876/13
Powierzchnia działki – 855 m2,
Numer KW – OL1P/00013021/1,
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 69.000 zł  + 23% podatku VAT
Wadium – 13.000  zł 
IV. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1,
Numer działki – 1876/18
Powierzchnia działki – 2134 m2,
Numer KW – OL1P/00013021/1,
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 170.000 zł  + 23% podatku VAT
Wadium – 30.000  zł 
V. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1,
Numer działki – 1876/19
Powierzchnia działki – 1025 m2,
Numer KW – OL1P/00013021/1,
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 82.000 zł  + 23% podatku VAT
Wadium – 16.000  zł 


1. Przetargi odbędą się dnia   23 września 2020 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5:
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt I  o godz. 9.00.
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt II o godz. 10.00
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt III o godz. 11.00
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt IV o godz. 12.00
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt V o godz. 13.00
2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości. 

4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5.  Nieruchomości  zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/269/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Poz. 2749) stanowią obszar oznaczony symbolami: 14.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (dz. 1876/18);  16.MN,U; 17.MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.  
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umów notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej  w Piszu po sporządzeniu protokołów z przetargów.
7. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.
11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w  Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 17 września 2020 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

Data powstania: wtorek, 18 sie 2020 08:02
Data opublikowania: wtorek, 18 sie 2020 10:49
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 824 razy