BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Pisz, ul. Pisańskiego)

W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.)

   I. Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1
     Numer działki – 1876/1
     Numer KW – OL1P/00013021/1
     Powierzchnia nieruchomości – 1195 m2
     Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
     Cena nieruchomości – 126.000 zł + 23% podatku VAT
 II. Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1
     Numer działki – 1876/2
     Numer KW – OL1P/00013021/1
     Powierzchnia nieruchomości – 1106 m2
     Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
     Cena nieruchomości –  116.000 zł + 23% podatku VAT
III.  Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1
     Numer działki – 1876/7
     Numer KW – OL1P/00013021/1
     Powierzchnia nieruchomości – 860 m2
     Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
     Cena nieruchomości –  90.000 zł + 23% podatku VAT
IV. Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1
     Numer działki – 1876/14
     Numer KW – OL1P/00013021/1
     Powierzchnia nieruchomości – 829 m2
     Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
     Cena nieruchomości –  87.000 zł + 23% podatku VAT
V.  Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1
     Numer działki – 1876/21
     Numer KW – OL1P/00013021/1
     Powierzchnia nieruchomości – 1025 m2
    Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
    Cena nieruchomości –  108.000 zł + 23% podatku VAT
VI.  Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1
    Numer działki – 1876/22
    Numer KW – OL1P/00013021/1
    Powierzchnia nieruchomości – 817 m2
    Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
    Cena nieruchomości –  86.000zł + 23% podatku VAT
VII.  Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1
     Numer działki – 1876/23
     Numer KW – OL1P/00013021/1
     Powierzchnia nieruchomości – 769 m2
     Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
     Cena nieruchomości –  81.000 zł + 23% podatku VAT

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/193/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonych na terenie gminy i miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz, zostały przeznaczone do sprzedaży.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargów.
3. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.
4. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości. 
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umów notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołów z przetargów.
6. Nabywcy uiszczą należności  stanowiące ceny sprzedaży nieruchomości ustalone w przetargach w drodze jednorazowych wpłat najpóźniej do dnia zawarcia aktów notarialnych na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
7. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/269/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz(Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 2749) stanowią obszar oznaczony symbolami: 16.MN,U; 17.MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej. 
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywców.
11. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 21 października 2020 r.
    do dnia 11 listopada 2020 r.

Data powstania: wtorek, 20 paź 2020 15:11
Data opublikowania: czwartek, 22 paź 2020 13:57
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1103 razy