BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Szczechy Małe)

W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.)

   I. Położenie nieruchomości – obręb Szczechy Małe
     Numer działki – 14/21
     Numer KW – OL1P/00019638/1
     Powierzchnia nieruchomości – 1042 m2
     Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
     Cena nieruchomości – 57.000 zł + 23% podatku VAT
 II. Położenie nieruchomości – obręb Szczechy Małe
     Numer działki – 14/22
     Numer KW – OL1P/00019638/1
     Powierzchnia nieruchomości – 1064 m2
     Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
     Cena nieruchomości – 59.000 zł + 23% podatku VAT
III. Położenie nieruchomości – obręb Szczechy Małe
      Numer działki – 14/23
      Numer KW – OL1P/00019638/1
      Powierzchnia nieruchomości – 1085 m2
     Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
     Cena nieruchomości – 60.000 zł + 23% podatku VAT
IV. Położenie nieruchomości – obręb Szczechy Małe
     Numer działki – 14/27
     Numer KW – OL1P/00019638/1
     Powierzchnia nieruchomości – 1038 m2
     Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
     Cena nieruchomości – 57.000 zł + 23% podatku VAT
V.  Położenie nieruchomości – obręb Szczechy Małe
     Numer działki – 14/28
     Numer KW – OL1P/00019638/1
     Powierzchnia nieruchomości – 1038 m2
     Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
     Cena nieruchomości – 57.000 zł + 23% podatku VAT
VI. Położenie nieruchomości – obręb Szczechy Małe
     Numer działki – 14/29
     Numer KW – OL1P/00019638/1
     Powierzchnia nieruchomości – 1038 m2
    Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
    Cena nieruchomości – 57.000 zł + 23% podatku VAT
VII.  Położenie nieruchomości – obręb Szczechy Małe
     Numer działki – 14/38
     Numer KW – OL1P/00019638/1
     Powierzchnia nieruchomości – 939 m2
    Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
    Cena nieruchomości – 52.000 zł + 23% podatku VAT
VIII.  Położenie nieruchomości – obręb Szczechy Małe
     Numer działki – 14/41
     Numer KW – OL1P/00019638/1
     Powierzchnia nieruchomości – 939 m2
    Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
    Cena nieruchomości – 52.000 zł + 23% podatku VAT
IX.  Położenie nieruchomości – obręb Szczechy Małe
    Numer działki – 14/44
    Numer KW – OL1P/00019638/1
    Powierzchnia nieruchomości – 874 m2
    Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
    Cena nieruchomości – 48.000 zł + 23% podatku VAT

 

X.  Położenie nieruchomości – obręb Szczechy Małe
    Numer działki – 14/47
    Numer KW – OL1P/00019638/1
    Powierzchnia nieruchomości – 821 m2
   Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
   Cena nieruchomości – 45.000 zł + 23% podatku VAT
XI.  Położenie nieruchomości – obręb Szczechy Małe
     Numer działki – 14/75
     Numer KW – OL1P/00019638/1
     Powierzchnia nieruchomości – 1406 m2
     Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
     Cena nieruchomości – 77.000 zł + 23% podatku VAT

 

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/196/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonych na terenie gminy i miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz, zostały przeznaczone do sprzedaży.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargów.
3. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.
4. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości. 
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umów notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołów z przetargów.
5. Nabywcy uiszczą należności  stanowiące ceny sprzedaży nieruchomości ustalone w przetargach w drodze jednorazowych wpłat najpóźniej do dnia zawarcia aktów notarialnych na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/84/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Małe gmina Pisz,zwanego „SZCZECHY MAŁE 1” (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 100 poz. 1371) stanowią obszary oznaczone symbolami: 2ML, 4ML 5ML – tereny zabudowy letniskowej. 
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej. 
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywców.
10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 21 października 2020 r.
    do dnia 11 listopada 2020 r.

Data powstania: wtorek, 20 paź 2020 15:14
Data opublikowania: czwartek, 22 paź 2020 13:58
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 811 razy