BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu ul.Gizewiusza 5 tel.0.87 423-52-10 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kopii map zasadniczych dla obszarów:
- dz.nr 129/3, 129/5 i część drogi nr 128, położone w obrębie ZDUNOWO skala 1:1000 ;
- dz.nr 121/1, 121/2 i część drogi nr 82, położone w obrębie ZDORY skala 1:1000
- dz.nr 125/4, 125/5, 125/3, 125/2, 166 i część drogi nr 56, położone w obrębie KWIK skala
1: 1000 ;

Termin realizacji zamówienia: 22 września 2003 r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena ( za wykonanie całości zamówienia ) - 100%

Oferta winna zawierać:
1) cenę za wykonanie całości zamówienia wyrażoną w PLN ( brutto),
2) kserokopię potwierdzoną za zgodność z orginałem, uprawnień geodezyjnych,
3) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych.

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 sierpnia 2003 r. do godz 10oo w pok.nr 20 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.

Uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest inspektor UGiM Pisz Pani Ewa Michalak.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2003r o godz. 12oo w pok.nr 20 tut.Urzędu.

W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.o zamówieniach publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r Nr 72, poz. 664 z późn.zmianami).


Data powstania: wtorek, 12 sie 2003 07:56
Data opublikowania: wtorek, 12 sie 2003 08:11
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 sie 2003 12:17
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2047 razy