BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie prac geodezyjnych.

Wykonanie podziału działek we wsi Szczechy Małe gmina Pisz.

Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu ul.Gizewiusza nr 5 tel.0-87 423 52 10 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

- podziału działek nr 13/11 i 14/11 o łącznej powierzchni 16,4101 ha położonych w Szczechach Małych gmina Pisz , polegającego na wydzieleniu 62 działek w tym wydzieleniu 4 działek pod drogi.


Termin realizacji zamówienia : 31 października 2003r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :
Cena / za wykonanie całości zamówienia / - 100%

Oferta winna zawierać:
1) cenę za wykonanie całości zamówienia wyrażoną w PLN (brutto),
2) kserokopię uprawnień geodezyjnych potwierdzoną za zgodność z oryginałem ,
3) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

Oferty należy składać w terminie do dnia 22 września 2003r. do godz.10 00 w pok.nr 58 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Uprawniony do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Naczelnik Wydz. Geodezji UGiM Pisz Pan Stanisław Olszak.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 września 2003r. o godz. 12 00 w pok. nr 42 tut.urzędu.

W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych .

Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: piątek, 5 wrz 2003 09:44
Data opublikowania: piątek, 5 wrz 2003 10:11
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 wrz 2003 07:17
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1744 razy