BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu - lokale przy ul. Rybackiej 6

Sprzedaż lokali mieszkalnych nr 4,5 i 7, położonych przy ul. Rybackiej 6
 1. Położenie i dane nieruchomości: Pisz ul.Rybacka 6 ,numer działki 420/5, powierzchnia działki 224m2, numer KW 13025.Budynek mieszkalny składa się z 6 lokali mieszkalnych.
 2. Opis nieruchomości do sprzedaży:
  • lokal nr.4 o powierzchni użytkowej 71,89m2 składający się z 3 pokoi,kuchni,wc,przedpokoju,usytuowany na I piętrze budynku .Lokal zniszczony w wyniku pożaru ,nie posiada piwnicy.
   Cena wywoławcza lokalu z udziałem 218/1000 w działce gruntu - 44 000 zł. (słownie :czterdzieści cztery tysiące zł.)
   Cena udziału w działce gruntu :7752 zł.(słownie:siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa zł.)
  • lokal nr. 5 o powierzchni użytkowej 42,42m2 składający się z 1 pokoju, kuchni,łazienki,przedpokoju, usytuowany na I piętrze budynku.Lokal zniszczony w wyniku pożaru ,nie posiada piwnicy.
   Cena wywoławcza lokalu z udziałem 128/1000 w działce gruntu – 27 000zł. (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy zł.)
   Cena udziału w działce gruntu :4552 zł. (cztery tysiace pięćset pięćdziesiat dwa zł.)
  • lokal nr.7 o powierzchni użytkowej 51,81m2 składający się z 2 pokoi,kuchni,wc,przedpokoju,usytuowany na I piętrze budynku .Lokal zniszczony w wyniku pożaru, nie posiada piwnicy.
   Cena wywoławcza lokalu z udziałem 157/1000 w działce gruntu – 32 000zł. (słownie: trzydzieści dwa tysiące zł.)
   Cena udziału w działce gruntu :5583 zł.(słownie:pięć tysięcy pięcset osiemdziesiąt trzy zł.)
 3. Wysokość opłaty rocznej wynosi 1% ceny gruntu.Wysokość pierwszej opłaty rocznej wynosi 25% ceny gruntu.
 4. W planie miejscowym nieruchomość objęta niniejszym wykazem jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową z usługami. Nabywca lokalu na własny koszt w ciagu 2 lat od dnia nabycia dokona odbudowy lokalu i dachu zgodnie z wymogami architektonicznymi w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. W przypadku niespełnienia w/w wymogów Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości.
 5. Nabywca uiści jednorazową kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu nr 53-10204753-101300609 PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego (99 lat) należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na w/w konto, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
 6. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku ,jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego.Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego .W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
 7. Nieruchomości objęte wykazem są wolne od obciążeń.
 8. Przetarg odbędzie się dnia 3 pażdziernika 2003 ,na lokal nr.4 o godz.12.00 godz.12.00,na lokal nr.5 o godz.12.15 godz.12.15, na lokal nr.7 o godz.12.30 godz.12.30 w sali nr.58 budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ulicy Gizewiusza 5.
 9. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu należy wpłacić na w/w konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu lub w kasie Urzędu pok.nr.51 w godz.8.00-13.00 -podając numer lokalu, do dnia 30września br.-w tym dniu kwota wadium winna być na koncie Urzędu Gminy. Wadium wpłacone zostanie zaliczone na poczet nabycia jeżeli osoba wygra przetarg, zwrócone jeżeli osoba przetargu nie wygra.
 10. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokali nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu. Niewniesienie zapłaty lub niezawarcie umowy notarialnej w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wadium a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
 11. Do przetargu należy przystapić osobiscie lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
Data powstania: środa, 10 wrz 2003 07:15
Data opublikowania: środa, 10 wrz 2003 07:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 paź 2003 16:48
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1817 razy