BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu - wycena działek

Przetarg na wykonanie wyceny działek położonych na terenie miasta i gminy Pisz
Pisz dnia 12.09.2003 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu, 12-200 Pisz ul.Gizewiusza 5 tel. 0-87 423-52-10, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wyceny następujących nieruchomości na potrzeby gminy i miasta Pisz :

1.dwie działki niezabudowane nr.608/9 i 608/10 położone w Piszu przy ul.Jagiełły, przeznaczone na poszerzenie istniejących działek zabudowanych.
2.dwie działki niezabudowane nr.1081 i nr.1089 położone w Piszu przy ul.Spacerowej i Krzywej,
przeznaczone do sprzedaży na poszerzenie istniejacych działek zabudowanych.
3.działka budowlana nr.112/4 położona w obrębie Jagodne przeznaczona do sprzedaży.

Miejsce realizacji: gmina i miasto Pisz.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany): 17 października 2003r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena-100 %.

Oferta powinna zawierać:
1. cenę za wykonanie całości zamówienia wyrażoną w PLN (brutto).
2. kserokopię uprawnień rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości,
potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
3. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych.

Uprawniony do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami i udzielania dodatkowych informacji jest Naczelnik Wydziału Geodezji Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Pan Stanisław Olszak - tel.087-423 56 53 wew.117.

Oferty należy składać w terminie do dnia 22 września 2003 r. do godz. 10.00 w pok. nr 59 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 września 2003 r. o godz. 15.00 w pok. nr 42 tut. Urzędu.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Data powstania: poniedziałek, 15 wrz 2003 08:47
Data opublikowania: poniedziałek, 15 wrz 2003 09:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 wrz 2003 13:37
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1864 razy