BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

na budowę oświetlenia ulic Wołodyjowskiego i Zagłoby w Piszu
Gmina Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulic Wołodyjowskiego i Zagłoby w Piszu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV 45.31.61.10-9

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31 maja 2006r.

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetleniowej linii kablowej YKY 5x25 mm2 o długości 1194m oraz budowa sterowniczej linii kablowej YKY 4x10 mm2 o długości 919 m. Zakres robót obejmuje również montaż opraw oświetleniowych typu SGS 102 1Xson-t Plus 100 W - 26 szt. i 150 W - 4 szt. lub równoważnych z lampami sodowymi na 30 słupach stalowych typu ORION 11 (lub równoważnych) o długości 11m z wysięgnikiem oraz montaż szafki sterowniczej SO i wymianę rozdzielni 0,4 kV w stacji Trafo "1426 Zagłoby".

Kryterium oceny ofert i jego znaczenie ( w %):
cena ( koszt) – 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza - 30,00 złotych.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 w terminie do dnia 19.01.2006r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2006r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1.Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (przynajmniej w ograniczonym zakresie) Dokument dotyczący uprawnień powinien dotyczyć wykonawcy lub osoby, którą dysponuje wykonawca przy realizacji zamówienia.
2.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: wtorek, 27 gru 2005 15:40
Data opublikowania: wtorek, 27 gru 2005 18:47
Data edycji: środa, 11 sty 2006 11:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 sty 2006 11:06
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 1934 razy
Ilość edycji: 1