BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu na podział działek

podział działek niezabudowanych
Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu, 12-200 Pisz ul.Gizewiusza 5 tel. 0-87 423-52-10, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie podziałów geodezyjnych następujących nieruchomości na potrzeby gminy i miasta Pisz:

1.działka niezabudowana nr.497/27 położona w Piszu przy ul.Wojska Polskiego, przeznaczona na poszerzenie istniejących działek zabudowanych.
2.działka niezabudowana nr.314 położona w Piszu za ulicami Jaśminową,Klonową i Różaną przeznaczona do sprzedaży na poszerzenie istniejacych działek zabudowanych.
3.działki nr.50 i nr.58 położone we wsi Snopki przeznaczone pod przepompownie.


Miejsce realizacji: gmina i miasto Pisz.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany): 12 listopada 2003 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena-100 %.

Oferta powinna zawierać:
1. cenę za wykonanie całości zamówienia wyrażoną w PLN (brutto).
2. kserokopię uprawnień geodezyjnych z zakresu przygotowywania dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
3. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych.

Uprawniony do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami i udzielania dodatkowych informacji jest Naczelnik Wydziału Geodezji Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Pan Stanisław Olszak tel.087-423 56 53 .

Oferty należy składać w terminie do dnia 2 pażdziernika 2003 r. do godz. 10.00 w pok. nr 59 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 pażdziernika 2003 r. o godz. 10.15 w pok. nr 42 tut. Urzędu.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Data powstania: środa, 24 wrz 2003 09:57
Data opublikowania: środa, 24 wrz 2003 10:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 paź 2003 06:51
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1699 razy