BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy wraz z bazami turystycznymi /stanice wodne, pola namiotowe i biwakowe, pensjonaty, miejsca przystankowe / oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w części objętej projektem doliny rzeki Pisy,
Burmistrz Pisza ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy wraz z bazami turystycznymi /stanice wodne, pola namiotowe i biwakowe, pensjonaty, miejsca przystankowe / oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w części objetej projektem doliny rzeki Pisy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV- 74.25.10.00-3

Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2007r.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy wraz z bazami turystycznymi / stanice wodne, pola namiotowe i biwakowe, pensjonaty, miejsca przystankowe / oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w części objętej projektem doliny rzeki Pisy.
Wykonawca zobowiązany jest również przygotować końcowe materiały do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego w formie elektronicznej.
Kryterium oceny ofert i jego znaczenie ( w %):
1)cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (koszt) – 60%
2)fachowość opracowania – 40%
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 61 lub za zaliczeniem pocztowym.Cena formularza - 20,00 złotych.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 61 w terminie do dnia 20.02.2006r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2006r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 61.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień urbanistycznych, dokumentu potwierdzającego przynależność do izby urbanistów. Dokumenty dotyczące: uprawnień, przynależności do odpowiedniej izby, powinny dotyczyć wykonawcy lub osób, którymi dysponuje wykonawca przy realizacji zamówienia.
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu pracowników, z którego wynikać będzie dysponowanie urbanistą, któremu zostanie powierzona funkcja głównego projektanta planu, który posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu przestrzeni oraz kierował opracowaniem nie mniej niż 3 miejscowych planów, które weszły w życie w ciągu ostatnich 3 lat, jak również wykazu zrealizowanych usług, z którego będzie wynikać wykonanie co najmniej 1 usługi o podobnym charakterze i złożoności, co przedmiot zamówienia w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: środa, 1 lut 2006 14:37
Data opublikowania: środa, 1 lut 2006 15:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lut 2006 12:19
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1857 razy