BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ) ogłasza publiczne przetargi ustne
nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz ,
oznaczonych j.n.
I.Położenie nieruchomości - Pisz , ul. Stefana Batorego
Numer działki - 1328
Powierzchnia nieruchomości - 639m2
Numer KW - 18580
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy
mieszkaniowej , jednorodzinnej
Cena wywoławcza nieruchomości - 21.866 ,-zł. + 22% VAT
Wadium - 4.000,-zł

II.Położenie nieruchomości - Pisz , ul. Stefana Batorego
Numer działki - 1332
Powierzchnia nieruchomości - 616m2
Numer KW - 18580
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy
mieszkaniowej , jednorodzinnej
Cena wywoławcza nieruchomości - 21.090 ,-zł. + 22% VAT
Wadium - 4.000,-zł
III.Położenie nieruchomości - Pisz , ul. Stefana Batorego
Numer działki - 1333
Powierzchnia nieruchomości - 631m2
Numer KW - 18580
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy
mieszkaniowej , jednorodzinnej
Cena wywoławcza nieruchomości - 21.596 ,-zł. + 22% VAT
Wadium - 4.000,-zł
IV.Położenie nieruchomości - Pisz , ul. Stefana Batorego
Numer działki - 1335
Powierzchnia nieruchomości - 645m2
Numer KW - 18580
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy
mieszkaniowej , jednorodzinnej
Cena wywoławcza nieruchomości - 22.069,-zł. + 22% VAT
Wadium - 4.000,-zł
V.Położenie nieruchomości - Pisz , ul. Stefana Batorego
Numer działki - 1336
Powierzchnia nieruchomości - 668m2
Numer KW - 18580
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy
mieszkaniowej , jednorodzinnej
Cena wywoławcza nieruchomości - 22.845 ,-zł. + 22% VAT
Wadium - 4.000,-zł


VI.Położenie nieruchomości - Pisz , ul. Stefana Batorego
Numer działki - 1338
Powierzchnia nieruchomości - 634m2
Numer KW - 18580
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy
mieszkaniowej , jednorodzinnej
Cena wywoławcza nieruchomości - 21.697 ,-zł. + 22% VAT
Wadium - 4.000,-zł

1. Przetargi odbędą się dnia 30 marca 2006 r. w sali nr 58 w budynku
Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 ,
o godz. 9.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I ,
o godz. 10 00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II.
o godz. 10 30 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt III.
o godz. 11 00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt IV
o godz. 11 30 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt V
o godz. 12 00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt VI.

2.Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań , których przedmiotem są nieruchomości .
4.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową
należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu
Miejskiego w Piszu Nr 54-1020-4753-0000-0202-0006-0277 w PKO BP SA O)Pisz .
5.Nieruchomości położone są w obszarze , gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego . Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm. /
istnieje możliwość zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną .
6.Nabywca winien liczyć się ze skutkami ( prawo pierwokupu) ustawy z dnia
11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64,poz.592) .
7.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości jeśli właściciel w okresie trzech
lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę .
8. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
9. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
10. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
11.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane
wyżej - najpóźniej do dnia 24 marca 2006 r. podając numer nieruchomości
i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego
Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: wtorek, 21 lut 2006 08:42
Data opublikowania: wtorek, 21 lut 2006 09:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 mar 2006 16:21
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1961 razy