BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60 tys. euro

na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu
Gmina Pisz, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV 21125300-8, 21125400-9,21125600-1, 21125692-2, 21125692-2, 21211110-9, 21211120-2, 21232300-1, 21233600-1, 22816000-3, 25247000-7, 25247100-5, 25247110-8, 25247200-6, 25247210-9, 25247220-2, 25247230-5, 30160000-8, 30192000-1, 30192111-2, 30192112-9, 30192125-3, 30192130-1, 22815000-6, 30217320-2,

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2006r.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu, w tym m.in. papieru, długopisów, segregatorów, tonerów do kserokopiarek, drukarek atramentowych i laserowych, które będą odbierane sukcesywnie stosownie do potrzeb Zamawiającego.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Kryterium oceny ofert i jego znaczenie (w %):
Cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia (koszt) – 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 22 lub za zaliczeniem pocztowym.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 22 w terminie do dnia 16.03.2006r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2006r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 22.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
4)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Nie jest wymagane wniesienie wadium.

Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Jarosław Turski – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Piszu tel 087 42 41 209
Bartłomiej Sienkiewicz – podinspektor Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Piszu tel. 087 42 41 210
Data powstania: poniedziałek, 27 lut 2006 10:43
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lut 2006 10:45
Data edycji: piątek, 10 mar 2006 15:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 mar 2006 13:04
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 1902 razy
Ilość edycji: 1