BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

na sadzenie i pielęgnację roślin jednorocznych w misach, skrzynkach i kwietnikach betonowych
Gmina Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na sadzenie i pielęgnację roślin jednorocznych w misach, skrzynkach i kwietnikach betonowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV 77.31.00.00-6

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2006 r.
Przedmiotem zamówienia jest sadzenie i pielęgnacja roślin jednorocznych w doniczkach i kwietnikach betonowych.
1) Kwiatami obsadzone zostaną: betonowe misy o średnicy 110 cm. – 22 szt; betonowe misy prostokątne o szerokości 25 cm i długości 125 cm – 8 szt, kompozycje z betonowych donic – 9 szt., skrzynki plastykowe o długości 1m – 70 szt.
2) Betonowe misy i donice posiada Zamawiający, natomiast skrzynki o długości 1m wraz z mocowaniem zapewni Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia.
3) Kwiaty do obsadzenia zakupi wykonawca. Kwiaty użyte do nasadzeń będą ukorzenione i zdrowe, w trakcie kwitnienia lub pąka kwiatowego (rozsada kwiatów letnich powinna być o prawidłowym ulistnieniu i ubarwieniu). Kwiaty powinny być nasadzone w rozstawie od 10 cm do 20 cm w zależności od zastosowanego gatunku kwiata
4) W okresie realizacji Wykonawca dokona trzykrotnie nasadzeń kwiatów.
5) W trakcie realizacji zamówienia wykonawca będzie:
a) uzupełniał ziemią misy, donice i skrzynki;
b) podlewał i nawoził kwiaty,
c) spulchniał, odchwaszczał, pielił i usuwał przekwitłe kwiaty.
d) dokonywał oprysków;
6) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia będzie w trakcie trwania umowy uzupełniał zniszczone, uszkodzone i skradzione kwiaty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Kryterium oceny ofert i jego znaczenie ( w %):
Łączna cena brutto ( koszt) – 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza - 20,00 złotych.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 w terminie do dnia 03.04.2006r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2006r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: poniedziałek, 13 mar 2006 08:42
Data opublikowania: poniedziałek, 13 mar 2006 10:08
Data edycji: poniedziałek, 27 mar 2006 14:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 kwi 2006 11:04
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2171 razy
Ilość edycji: 1