BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 60 000 euro

Wykonanie modernizacji ulicy Akacjowej w Piszu o długości 262 m na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 135m obręb Pisz 1
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X
Dostawy 
Usługi 

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

Data otrzymania ogłoszenia__________________________
Numer identyfikacyjny_________________________________


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa

Gmina Pisz

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Grzegorz Matyka

Adres

ul. Gizewiusza 5

Kod pocztowy

12 -200
Miejscowość

Pisz

Województwo

Warmińsko - Mazurskie

Telefon

(87) 42 41 240

Faks

(87) 42 41 238

Poczta elektroniczna (e-mail)

pisz@home.pl

Adres internetowy (URL)

www.pisz.pl

I.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Taki jak w pkt. I.1 

Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Taki jak w pkt. I.1 

Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Taki jak w pkt. I.1 

Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Wykonanie modernizacji ulicy Akacjowej w Piszu o długości 262 m na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 135m obręb Pisz 1

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji ulicy Akacjowej w Piszu długości 262 m. Przewidziano do realizacji nawierzchnię o szerokości 5,50 m z betonowej kostki typu „Polbruk” gr. 8 cm na podbudowie zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanej mechanicznie o gr. 10 cm oraz podbudowie pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanej mechanicznie o gr. 15 cm w krawężnikach betonowych typu „lekki” 15 x 25 cm. W ciągu ulicy przewidziano chodnik i ciągi pieszo – rowerowe wykonane z kostki betonowej typu „Polbruk” o gr. 6 cm na podsypce piaskowej o gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm, o obrzeżach betonowych 6/20cm. Pas rowerowy zaprojektowano z kolorowej kostki. Wjazdy na posesje zaprojektowano z kolorowej kostki betonowej typu „Polbruk” o gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm w krawężnikach betonowych typu „lekki” 15 x 30 cm. Zaprojektowano wykonanie kanalizacji deszczowej na całej długości ulicy z rur PCV o średnicy 250 mm i. betonowych studzienek rewizyjnych o średnicy 1000 mm.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw
Pisz działka o numerze geodezyjnym 135 obręb Pisz 1.
II.1.5) Nomenklatura
II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot 45.23.32.24-5

Dodatkowe przedmioty
45.23.32.22-1II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
NIE X TAK 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
NIE X TAK 
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)
powyżej 60 000 EUR

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiącach  i/ lub w dniach  (licząc od daty udzielenia zamówienia)
lub: Data rozpoczęcia od dnia podpisania umowy i/ lub zakończenia 30/09/2006 (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WYMAGANE WADIUM

9 500 zł

III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w zakresie budownictwa drogowego wraz z zaświadczeniami o przynależności do izby inżynierów budownictwa. Dokumenty dotyczące: uprawnień, przynależności do izby powinny dotyczyć wykonawcy lub osób, którymi dysponuje wykonawca przy realizacji zamówienia.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, jak również aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu posiadanego sprzętu, z którego wynikać będzie posiadanie co najmniej: jednego samochodu dostawczego o ładowności min. 0,9 t, jednej koparki, jednego samochodu samowyładowczego o ładowności min. 5t., jednego walca wibracyjnego samojezdnego, jednej równiarki samojezdnej o mocy min 74 kW, jednego walca statycznego samojezdnego jak również wykazu zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, z którego wynikać będzie wykonanie przynajmniej jednej roboty budowlanej o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy przynajmniej do wysokości kwoty oferty złożonej w postępowaniu, jak również polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony X
Przetarg ograniczony 
Negocjacje z ogłoszeniem 


IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)
Numer ogłoszenia w spisie BZP Nr poz. z // (dd/mm/rrrr)

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)
Liczba  lub: Minimum  / Maksimum 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

A) X Najniższa cena
lub
B)  Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

1. _________________________________________________________ - ____ %

2. _________________________________________________________ - ____ %

3. _________________________________________________________ - ____ %

4. _________________________________________________________ - ____ %

5. _________________________________________________________ - ____ %

6. _________________________________________________________ - ____ %


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień
Dostępne do 11/05/2006 (dd/mm/rrrr)
Cena (o ile dotyczy) 60 zł

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)
11/05/2006 (dd/mm/rrrr)
Godzina 13:00 (gg:mm)
IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)
Do // (dd/mm/rrrr) lub  miesięcy i/ lub 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
Data 11/05/2006 (dd/mm/rrrr) Godzina 13:20 (gg:mm)
Miejsce: pok. 35 w Urzędzie Miejskim w Piszu
Adres : ul. Gizewiusza 5, 12 – 200 Pisz

SEKCJA V: INNE INFORMACJE
V.1) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/ PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ?
NIE X TAK 
Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia
V.2) DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA 17/03/2006 (dd/mm/rrrr)

Ogłoszenie zostało sporządzone na druku ZP 200 zgodnie z załącznikiem nr 10 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. Nr 48 poz. 460)
Data powstania: piątek, 17 mar 2006 13:49
Data opublikowania: piątek, 17 mar 2006 16:20
Data edycji: poniedziałek, 27 mar 2006 15:04
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 maj 2006 13:28
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2302 razy
Ilość edycji: 1