BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetarguBurmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ) ogłasza publiczny przetarg ustny
nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

Położenie nieruchomości - Łysonie ,gmina Pisz.
Numer działki - 89/2
Powierzchnia działki - 2.174 m2
Numer KW - 13683
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy
mieszkaniowej , jednorodzinnej lub zagrodowej,

Cena wywoławcza nieruchomości - 28.262 ,-zł. + 22% VAT
Wadium - 5.000,-zł.

1.Przetarg odbędzie się dnia 05 maja 2006 r. o godz. 10. 00 w sali nr 58
w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2.Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań , których przedmiotem jest nieruchomość.
4.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową wraz z podatkiem VAT
należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na
konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54-1020-4753-0000-0202-0006-0277 w PKO
BP SA O)Pisz .
5.Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego . Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm. /
istnieje możliwość zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną lub zagrodową .
6.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat
jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego
zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę .
7.Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8.Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9.Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
10.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane
wyżej - najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2006 r. podając numer nieruchomości
i jej położenie.
Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego
Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: piątek, 24 mar 2006 10:10
Data opublikowania: piątek, 24 mar 2006 15:03
Data przejścia do archiwum: niedziela, 7 maj 2006 20:07
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1910 razy